Budgetering och ekonomiplanering: Aktuella anvisningar och rekommendationer

De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 2016

Socialförsäkringsavgifterna för år 2016 har fastställts. De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift 2016 bibehålls i stort sett på fjolårets nivå i förhållande till den lönesumma som utgör grunden för avgiften. I genomsnitt stiger arbetsgivaravgiften till 30 procent av lönesumman, men den kan variera mycket mellan olika arbetsgivare. I bilagan finns en tidsserie över socialförsäkringsavgifterna åren 2012–2016.

De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift år 2016 är 2,12 procent, vilket innebär en höjning med 0,04 procentenheter sedan 2015. Löntagarnas sjukförsäkringspremie sjunker däremot med 0,02 procentenheter jämfört med fjolåret. Den försäkrades sjukförsäkringspremie är således 1,30 procent av lönen eller arbetsinkomsten.

Den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremien för både löntagare och arbetsgivare höjs med 0,50 procentenheter år 2016. Arbetsgivarens avgift är 1,00 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 044 500 euro. För den överskjutande delen är avgiften 3,90 procent av lönen. Löntagarnas arbetslös-hetsförsäkringspremie år 2016 är 1,15 av lönen. Höjningarna beror på den ökade arbetslösheten som har lett till minskade premieinkomster och ökade utgifter för arbetslöshetsdagpenningen.

År 2016 kvarstår pensionsavgiften för arbetstagare under 53 år på fjolårets nivå, dvs. 5,70 procent. Arbetspensionsavgiften för 53 år fyllda och äldre arbetstagare blir också oförändrad, 7,20 procent. De kommunala löntagarnas genomsnittliga pensionsavgift år 2016 är därmed cirka 6,15 % av lönen. Social- och hälsovårdsministeriet fastställde avgifterna 26.11.2015.

De kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga pensionsavgifter sjunker 2016. De kommer att ligga på 23,21 procent, vilket är 0,44 procentenheter lägre än år 2015. Medlemssamfundens faktiska arbetsgivaravgift avviker dock i allmänhet från den genomsnittliga avgiften. Tillsammans med löntagarens avgift (6,15 %) blir KomPL-avgiften därmed 29,36 procent av KomPL-lönesumman år 2016. Kevas delegation fastställde 4.12.2015 de kommunala arbetsgivarnas pensionsavgifter för år 2016.

Arbetsgivarnas KomPL-avgift består av

 • en lönebaserad del (17,10 procent av KomPL-lönesumman)
 • en förtidspensionsutgiftsbaserad del (152 miljoner euro) och
 • en pensionsutgiftsbaserad del (880 miljoner euro)

Arbetsgivarens lönebaserade avgiftsprocent är den samma för alla medlemssamfund. År 2016 är arbetsgivarens lönebaserade avgift 17,10 procent av den totala summan av arbetstagarnas KomPL-löner (17,20 % år 2015). Detta procenttal innehåller inte löntagarens andel.

Den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften för 2016 uppgår sammanlagt till 152 miljoner euro, dvs. cirka 0,9 procent av lönesumman. År 2015 var summan 134 miljoner euro.

Förtidsavgiftens belopp beror på arbetsgivarens storlek:

 • För små arbetsgivare (lönesumma under cirka 2,06 miljoner euro) bestäms förtidsavgiften i likhet med den lönebaserade pensionsavgiften som en procentuell andel av de utbetalda lönerna. År 2016 är förtidsavgiften för små arbetsgivare 0,9 procent av lönerna.
 • Förtidsavgiften för medelstora arbetsgivare (lönesumma cirka 2,06–32,95 miljoner euro) består av en del som baserar sig på lönesumman och en del som baserar sig på pensionsutgifterna.  Förhållandet mellan delarna bestäms i relation till den självriskgrad som bestäms på basis av KomPL-lönesumman. Den del som baserar sig på lönesumman beräknas enligt den procent som delegationen fastställt för medelstora arbetsgivare, och den pensionsutgiftsbaserade delen beräknas liksom tidigare utgående från den pensionsutgift som betalats för de förtidspensioner som börjat löpa på basis av anställning hos medlemssamfundet.
 • Förtidsavgiften för stora arbetsgivare (lönesumma över 32,95 miljoner euro) baserar sig helt på pensionsutgifterna. 

En del av de kommunala arbetsgivarna betalar också en pensionsutgiftsbaserad avgift som baserar sig på de pensioner som tjänats in före 2005. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår till totalt 880 miljoner euro, dvs. ungefär 5,21 procent av KomPL-lönesumman. År 2015 uppgick den pensionsutgiftsbaserade avgiften till sammanlagt 946 miljoner euro.  De pensionsutgiftsbaserade avgifternas belopp i förhållande till lönesumman varierar bland enskilda medlemssamfund beroende på de pensioner som ska betalas.

Keva skickade i juni anvisningar om budgeteringen av förtidsavgiften till kommunerna. Närmare uppgifter om budgeteringen av KompL-avgiften finns på Kevas webbplats www.keva.fi.

Finansministeriet fastställde i december StaPL-avgiften 2016 i enlighet med Kevas förslag. Den genomsnittliga pensionsavgiften inom det statliga pensionssystemet är 24,08 procent år 2016, varav arbetsgivarens andel är 17,82 procent och arbetstagarens andel i genomsnitt 6,26 procent. Keva skickar ut information om den fastställda arbetsgivarspecifika StaPL-avgiften år 2016 till arbetsgivarna. 

Närmare upplysningar vid Keva:

Allan Paldanus
fornamn.efternamn(at)keva.fi
tfn 020 614 2406

 

Mer information på webben:

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Marja-Liisa Ylitalo

Förnamn
Marja-Liisa
Efternamn
Ylitalo
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2083
Ansvarsområden
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi