EU och internationell verksamhet

Europeiska unionens regionkommitté

Alueiden komitean Suomen valtuuskunta

Europeiska regionkommittén deltar i EU:s lagstiftningsarbete genom att lämna yttranden om ärenden som kommissionen, rådet och parlamentet behandlar. Regionkommittén inledde sin verksamhet 1994. Den lyfter fram kommunernas och regionernas åsikter för att beaktas i EU:s beslutsprocess. Kommittén arbetar för att stärka närhetsprincipen och den regionala samhörigheten i EU:s medlemsländer.

​Regionkommittén består av 350 ledamöter och 350 ersättare med en mandattid på fem år. Innevarande mandattid inleddes i februari 2015.

Finlands delegation i kommittén består av nio ledamöter och nio ersättare. Kommittén består av förtroendevalda som utsetts vid val på regional eller lokal nivå eller som valts till organ med politiskt ansvar. Regionkommittén väljer ordförande för två och ett halvt år åt gången. För tillfället innehas ordförandeposten av Markku Markkula som är ledamot i Esbo stadsfullmäktige.

Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

Regionkommitténs organ

Regionkommitténs organ är arbetsutskottet, plenarsessioner och sex utskott.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för hur kommitténs arbete organiseras, utarbetar kommitténs politiska program och beslutar om utarbetandet av yttranden. Finlands medlemmar i utskottet är Pauliina Haijanen och Antti Liikkanen.

Plenarsession

Plenarsessionen är ett möte som sammankommer fem gånger om året och där deltar alla ledamöter i kommittén. De senaste översikterna över regionkommitténs plenarsessioner finns på den här länken.

Utskotten

Regionkommittén har sex utskott. De bereder utkast till yttranden och anordnar konferenser om frågor som gäller deras respektive fackområden.

Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER):

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning - Strukturfonder - Fysisk planering - Stadspolitik - Bostäder - Trafik, bl.a. transeuropeiska transportnät - Makroregioner - Territoriellt samarbete - Regional statistik och regionala indikatorer - Den årliga EU-budgeten - Den fleråriga budgetramen - Lokala och regionala finanser.

Finlands medlemmar i COTER är Pauliina Haijanen, Anna Karjalainen och Ossi Martikainen.

Utskottet för ekonomisk politik (ECON):

Industripolitik - Politik för små och medelstora företag - Ekonomisk och monetär politik - Ekonomisk styrning, den europeiska planeringsterminen - Inre marknaden - Internationell handel och tullfrågor - Konkurrens och statligt stöd.

Finlands medlemmar i ECON är Ilpo Haalisto, Markku Markkula och Satu Tietari.

Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC):

Sysselsättningspolitik - Socialpolitik och socialt skydd - Rörlighet - Lika möjligheter - Utbildning - Innovation, forskning och teknik - Den digitala agendan - Informationssamhället inom EU, inbegripet transeuropeiska informations- och kommunikationsnät - Den audiovisuella sektorn och medieteknik - Ungdom och idrott - Flerspråkighet och främjande av minoritetsspråk - Kultur och kulturell mångfald.

Finlands medlemmar i SEDEC är Anne Karjalainen, Gun-Mari Lindholm och Markku Markkula

Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX):

Frihet, säkerhet och rättvisa - EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna - Aktivt medborgarskap - EU:s kommunikationspolitik - Decentralisering - Konstitutionella frågor - Flernivåstyre -Lokalt och regionalt styre - Bättre lagstiftning (inbegripet minskade administrativa bördor och lagstiftningens ändamålsenlighet) - Subsidiaritet och proportionalitet - Invandringspolitik, asyl- och visumfrågor - Yttre förbindelser - Utvidgningsfrågor - Grannskapspolitik - Det östliga partnerskapet - EU:s politik för Medelhavsområdet - Decentraliserat utvecklingssamarbete - Administrativt yttre samarbete och kapacitetsuppbyggnad - Internationella avtal och förhandlingar - Internationell terrorism och gränskontroller.

Finlands medlemmar i CIVEX är Pauliina Haijanen, Gun-Mari Lindholm och Antti Liikkanen.

Utskottet för naturresurser (NAT):

Landsbygdsutveckling och GJP – Fiske – Livsmedelsproduktion – Havspolitik – Folkhälsa – Konsumentskydd – Skogsbruk – Civilskydd – Turism

Finlands medlemmar i NAT är Ilpo Haalisto, Sirpa Hertell och Ossi Martikainen

Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE):

Klimatförändringarna: anpassnings- och begränsningsåtgärder – Förnybar energi – Miljöpolitik – Transeuropeiska energinät – Ny energipolitik – Rymdpolitik för territoriell utveckling (Galileo, GMES/Kopernikus m.m.).

Finlands medlemmar i ENVE är Sirpa Hertell, Antti Liikkanen och Satu Tietari

Kommittén för administrativa och finansiella frågor (CFAA):

Svarar för regionkommitténs interna förvaltning och ekonomiska frågor.  Finlands medlem i CFAA är Satu Tietari. 

 

Läs mera:

 

tags
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
  • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
  • EU:s regionkommitté
  • Kommunförbundets EU-politik
  • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
  • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor