EU och internationell verksamhet

Information om EU-finansiering till kommunerna

Europeiska unionens programperiod för åren 2014–2020 har börjat och finansieringsprogrammen har till stor del reviderats. På denna webbplats ges en översikt över hurdana finansie-ringsmöjligheter som finns att tillgå under EU:s nya programperiod i synnerhet ur de kommunala aktörernas synvinkel. 

I och med att stödet från EU:s nationella strukturfonder minskar betydligt åren 2014–2020 gäller det också för kommunerna att rikta blicken bland annat mot stödformer som söks direkt hos Europeiska kommissionen. 

På denna webbplats behandlas EU:s strukturfonder, dvs. regional- och investeringsfonder samt de möjligheter som EU:s specialprogram kan erbjuda de olika sektorerna. Webbplatsen ger en översikt över EU:s finansieringsprogram som kan vara av intresse för kommunala aktörer under programperioden 2014-2020. 

EU:s struktur- och investeringsfonder i Finland är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Genom finansieringen stöds också programmen för europeiskt territoriellt samarbete.

EU:s specialprogram genomförs på många politiska områden. Projektfinansiering för dessa program söks i regel hos Europeiska kommissionen eller underställda ämbetsverk. På webbplatsen presenteras följande program för särskild finansiering:

  • Näringspolitik: Programmet COSME
  • Medborgar- och vänortsverksamhet: Ett Europa för medborgarna
  • Utbildning, unga, idrott och kultur: Erasmus+, Kreativa Europa
  • Transport, energi och informationssamhället Ett sammanlänkat Europa, Initiativet Nätbildande sammanslutningar
  • Invandring och inrikespolitiska frågor: Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet
  • Hälsa: EU-programmet på hälsoområdet, Hälsa för tillväxt, Europeiska innovationspartnerskap (EIP) och medlemsländernas gemensamma programplanering på hälsoområdet
  • Forskning, utveckling och innovationer: Horisont 2020, Europeiska innovationspartnerskap (EIP), gemensamma programinitiativ (JIP), gemensamma teknikinitiativ
  • Sysselsättning och sociala frågor: Programmet EaSI
  • Miljö: Programmet LIFE

Mer information

De organisationer som administrerar EU-programmen ger närmare information om ansökningsteman och ansökningskriterierna samt kommande ansökningstider till dem som är intresserade av finansieringsmöjligheter. I Finland ger till exempel ministerierna närmare information om programmen inom sitt eget område och om programmen CIMO Eramus+ och Ett Europa för medborgarna. Tekes informerar om forsknings- och utvecklingsfrågor.

Finlands regionkontor i Bryssel informerar om EU-frågor och finansieringsprogram och gör aktörerna i regionerna mer synliga i Europa. Kommunerna och de övriga aktörerna kan kontakta EU-kontoret i sin region i EU-finansieringsfrågor.

Helsinki EU Office
Östra och Norra Finlands EU-kontor
Västra Finlands EU-kontor
Tammerfors ocha Birkalands EU-kontor
Åbos och Egentliga Finlands Europakontor 

tags