Val

Landskapsvalet

Två unga väljare

OBS! Landskapsvalet senareläggs. Läs mer: Lagarna om landskaps- och vårdreformen till riksdagens höstsession.

Enligt regeringens riktlinjer förrättas det första landskapsvalet 28.10.2018. Tidsplanen för valet förutsätter att riksdagen senast i juni 2018 godkänner landskapslagen och den s.k. införandelagen samt ändringarna i vallagen.

Kandidater kan ställas upp av partier antecknade i partiregistret och av valmansföreningar. Partierna kan bilda valförbund, och valmansföreningarna gemensamma listor. Landskapet utgör valkrets och rösträtten bestäms enligt hemkommun.

Landskapsfullmäktige

I landskapsvalet väljer landskapets invånare landskapsfullmäktige som är landskapets högsta organ. Landskapsfullmäktige ansvarar för landskapets verksamhet och ekonomi samt utövar landskapets beslutanderätt i enlighet med landskapslagen och den övriga lagstiftning som gäller landskapets uppgiftsområden.

Mandattiden för de första landskapsfullmäktige är 1.1.2019–31.5.2021.

Enligt det förslag till landskapslag som är under behandling i riksdagen väljs i varje landskap minst det antal ledamöter som avses i 18 § i landskapslagen och som bestäms utifrån landskapets invånarantal (59, 69, 79, 89 eller 99 ledamöter). Bestämmelser om val av ersättare finns i 19 § i landskapslagen.

Valbarhet till landskapsfullmäktige

Bestämmelser om allmän valbarhet till landskapsfullmäktige och om begränsningar i valbarheten finns i landskapslagen. Kommunförbundet har utarbetat en promemoria om valbarhet till landskapsfullmäktige som baserar sig på regeringens proposition 15/2017.

I promemorian presenteras innehållet i och tillämpningen av 60 och 61 § i förslaget till landskapslag. Promemorian uppdateras efter att landskapslagen, lagen om införande av landskapslagen och lagen om ordnandet av social- och hälsovården samt ändringarna i vallagen har godkänts i riksdagen.

Valmyndigheternas uppgifter vid landskapsvalet

Justitieministeriet är högsta valmyndighet och har det allmänna ansvaret för förrättandet av valet.

Valmyndighet i varje enskilt landskap är dess landskapsvalnämnd. I det första landskapsvalet tillsätter styrelsen för det nuvarande landskapsförbundet landskapsvalnämnden. Då valdagen infaller 28.10.2018 bör kandidatansökningarna lämnas in till  landskapsvalnämnden senast 18.9.2018. Landskapsvalnämnden granskar kandidatansökningarna, bland annat de uppställda kandidaternas valbarhet, och fastställer kandidatuppställningen 27.9.2018.

Kommunstyrelsen beslutar om förhandsröstningsställena samt röstningsställena på den egentliga valdagen.

Kommunernas valmyndigheter (centralvalnämnden, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna) har ett brett spektrum av uppgifter även i landskapsvalet med anknytning till förhandsröstningen, röstningen i anstalter och hemmaröstningen samt röstningen på valdagen. Därtill sköter kommunernas centralvalnämnder räkningen av förhandsröster och kontrollräkningen av de röster som har avgetts på valdagen.

Landskapsvalnämnden sammanslår de resultat landskapet får från kommunerna till ett valresultat för landskapet och fastställer landskapsvalets resultat 31.10.2018.

Påföljande landskapsval

I fortsättningen förrättas landskapsvalet i samband med kommunalvalet vart fjärde år den tredje söndagen i april. Om påsken infaller samma söndag blir valdagen söndagen före påsk. Följande kommunalval och landskapsval förrättas 18.4.2021. Landskapsfullmäktiges mandattid inleds i början av juni.

Landskapsfullmäktige kan besluta att fler fullmäktigeledamöter än det minimiantal som avses i landskapslagen ska väljas. Beslutet ska fattas och Justitieministeriet underrättas om detta före utgången av året före valåret.

Läs mer

På Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister