Bokföring och bokslut: Ekonomistyrning för kommunalt affärsverk och annan balansenhet

Bokföring av upplösta affärsverk

​Beslut om upplösning av ett kommunalt affärsverk eller en affärsverkssamkommun fattas på motsvarande sätt som när de grundas. Om affärsverket har upplösts under räkenskapsperioden eller till exempel 31.12 innan räkenskapsperioden gått ut behöver kommunens bokslut inte innehålla något separat bokslut för affärsverket. Med beaktande av bokföringslagens krav på riktiga och tillräckliga uppgifter är det ändå önskvärt att ett separat bokslut upprättas. Det separata bokslutet tillför information om affärsverkets inkomster och utgifter i kommunens bokslut. Om affärsverket upplösts mitt under räkenskapsperioden är det motiverat att upprätta åtminstone en resultat- och balansräkning för affärsverket.

Kommunens bokslut (verksamhetsberättelsen och noterna) ska också innehålla en redogörelse om hur affärsverket påverkat kommunens resultat och vilka organisatoriska förändringar som skett i verksamheten.

Affärsverkets balansräkning sammanställs rad för rad med kommunens balansräkning varvid interna poster elimineras. Räkenskapsperiodens resultat för affärsverket överförs som en del av affärsverkets balansräkning till kommunens balansräkning. Affärsverkets intäkter och kostnader ska presenteras separat i bokslutet och sammanställas med kommunens intäkter och kostnader i bokslutskalkylerna.

När det är fråga om en affärsverkssamkommun bokförs de poster som hänför sig till upplösningen som affärshändelser i medlemmens bokföring, varefter fordringar och skulder mellan affärsverkssamkommunen och medlemmen elimineras.

Om det bestäms att affärsverket ska ändras till en bokföringsmässig balansenhet kan affärsverkets utgående balans användas som ingående balans för balansenheten. Om strukturen i balansräkningen ändras görs noteringarna i den ingående balansen som överföring mellan balansposter.

Om affärsverkets verksamhet överförs till ett bolag kan överföringen ske på olika sätt. Affärsverket kan först lösas upp, varefter primärkommunen bolagiserar verksamheten. Överföringen av egendoms- och skuldposterna och överlåtelsevinsten bokförs då på primärkommunen. Ett annat alternativ är att affärsverket bolagiserar verksamheten och därefter upplöses. Överföringarna av egendoms- och skuldposterna och överlåtelsevinsten bokförs då på affärsverket.

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi