Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2002-1999

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet)  Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2002-1999 följande utlåtena (nr 59-38): 

 • Utlåtande 59/2002: Utlåtande om bokföring av kreditförluster som uppkommit i samband med företagssanering, 17.12.2002
 • Utlåtande 58/2002: Utlåtande om periodisering av vissa löner vid årets slut, 17.12.2002
 • Utlåtande 57/2002: Utlåtande om bokföring vid föregripande beslut om dividendinkomst, 24.9.2002
 • Utlåtande 56/2002: Utlåtande om värdering av aktier och andelar, 24.9.2002
 • Utlåtande 55/2002: Utlåtande om bokföring av patientförsäkringsansvar, 10.9.2002
 • Utlåtande 54/2002: Utlåtande om förslag till ändring av anvisningarna om bokföring av kommunalskatt, 27.8.2002
 • Utlåtande 53/2002: Utlåtande om hur skatteinkomster skall bokföras i kommunens bokslut för år 2001, 10.4.2002
 • Utlåtande 52/2002: Utlåtande om hur kostnader i anslutning till eftervård av en soptipp skall behandlas i bokslutet, 12.2.2002
 • Utlåtande 51/2001: Utlåtande om behandlingen av aktier i börsbolag som erhålls vid fusion, 16.3.2001
 • Utlåtande 50/2001: Utlåtande om noteringar i bokföringen som föranleds av upplösning av en samkommun, 16.3.2011
 • Utlåtande 49/2000: Utlåtande om hur nedskrivning av anläggningstillgångar skall behandlas, 28.11.2017
 • Utlåtande 48/2000: Utlåtande om bokföring av donation, 28.11.2000, OBS! Utlåtande 48 har ersatts 13.9.2016. Då godkändes ny Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner.
 • Utlåtande 47/2000: Utlåtande om hur en samkommuns grundkapital och en medlemskommuns samkommunandel skall bokföras, 28.11.2000
 • Utlåtande 46/2000:Utlåtande om hur skatteinkomster skall tas upp i kommunens bokslut, 28.11.2000
 • Utlåtande 45/2000: Utlåtande om hur man skall bokföra en ökning av grundkapitalet som uppstår i samband med en fusion mellan två samkommuner för utbildning, 2.4.2000
 • Utlåtande 44/1999: Utlåtande om hur den ändring av samkommunandelen som beror på statsandelen skall behandlas i 1999 års bokföring och bokslut, 16.11.1999
 • Utlåtande 43/1999: Utlåtande om hur en semesterlöneskuld tas upp i bokslutet,  16.11.1999, OBS! Utlåtande 43 har ersatts av utlåtandet 103/2012 och sedan med utlåtandet 120/2019 
 • Utlåtande 42/1999: Utlåtande om hur bokföringslagen skall tillämpas på behandlingen av patientskadeansvar i bokföringen, 16.11.1999
 • Utlåtande 41/1999: Utlåtande med anledning av en ansökan om att i ett dottersamfund få ha en räkenskapsperiod som avviker från modersamfundets, 2.11.1999
 • Utlåtande 40/1999: Utlåtande om hur invalidpensionernas självriskandel skall bokföras, 19.10.1999
 • OBS! Utlåtande 39/1999 har givits åt den som begärt utlåtandet. Publiceras inte.
 • Utlåtande 38/1999: Utlåtande om upprättande av koncernbokslut, 4.3.1999

Utlåtandena finns som bilagor här under.

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi