Bokföring: Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2010-2006

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet)  Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2010-2006 följande utlåtena (nr 96-76)

 • Utlåtande 96/2010: Värdering av aktier som hör till finansieringstillgångar och bokföring av värdeförändringar, 2.11.2010
 • Utlåtande 95/2010: Justering av avskrivningsplanen, 17.5.2010
 • Utlåtande 94/2010: Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal, 20.4.2010
 • Utlåtande 93/2010: Behandling av statsandelar, hemkommunsersättningar och återbäring av regressfordringar som gäller underhållsstöd i kommunens bokföring, 23.2.2010  
 • Utlåtande 92/2009: Bokföring i samband med bildande av samkommun, 15.12.2009
 • Utlåtande 91/2009: Bokföring av utgifter för riving av byggnad, 21.4.2009
 • Utlåtande 90/2009: Bokslut och koncernbokslut efter kommunsammanslagning, 7.4.2009
 • Utlåtande 89/2009: Värdering av pensionsansvar för egna pensioner i kommunala sammanslutningar, 7.4.2009
 • Utlåtande 88/2009: Bokföring av finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning, 23.2.2009
 • Utlåtande 87/2008: Behandling av regressfordringar för underhållsstöd i kommunens bokföring, 23.2.2009
 • Utlåtande 86/2008: Tillsyn över kommunens bokföring, 7.10.2008
 • Utlåtande 85/2008: Byteshandel med samma bolags aktier mellan två kommuner, 7.8.2008
 • Utlåtande 84/2008: Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten, 24.6.2008
 • Utlåtande 83/2008: Skyldighet att upprätta koncernbokslut i kommuner där kommunindelningen ändras, 3.3.2008
 • Utlåtande 82/2007: Utlåtande om hur borgensansvar som följer av medlemskap i garanticentralen redovisas i kommunernas bokslut, 4.12.2007
 • Utlåtande 81/2007: Utlåtande om bokföringen vid ändring i kommunindelningen, 23.10.2007
 • Utlåtande 80/2007: Behandling av statens regionutvecklingsmedel och EU:s strukturfondsmedel i landskapsförbundets bokföring, 3.4.2007
 • Utlåtande 79/2007: Uppkomst av koncernförhållande i kommunkoncern, 20.3.2007 
 • Utlåtande 78/2006: Utlåtande om kommunfakturering i hälsovårdsdsdistrikt, 28.11.2006
 • Utlåtande 77/2006: Utlåtande om täckning av underskott ur grundkapitalet, 14.11.2006
 • Utlåtande 76/2006: Utlåtande om ökning och användning av en samkommuns egen fond, 31.10.2006

Utlåtandena finns som bilagor här under.

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi