Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2016-2011

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2016-2011 följande utlåtena (nr 114-97)

 • Utlåtande 114/2016: Bokföring av semesterpenningar i bokslutet 2016, 27.9.2016
 • Utlåtande 113/2015 : Utlåtande om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring, 10.11.2015
 • Utlåtande 112/2015: Utlåtande om hur ändringarna i lagen om vattentjänster inverkar på de kommunala vattentjänstverkens bokföring och bokslut, 9.3.2015
 • Utlåtande 111/2015: Utlåtande om tillämpningen av den allmänna anvisningen om koncernbokslut vid rättelse av avskrivningar enligt plan, 9.3.2015
 • Utlåtande 110/2015: Utlåtande om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring, 9.3.2015, OBS! Kommunsektionen har tagit ställning till frågan i utlåtande 113. Detta utlåtande kompletterar och ersätter utlåtandet 110.
 • Utlåtande 109: Utlåtande om behandlingen av aktier som erhålls i samband med företagsarrangemang, 16.1.2015
 • Utlåtande 108: Utlåtande om ändring av bokföringsanvisningarna om patientförsäkringsansvar, 16.1.2015
 • Kommunsektion har inte avgivit några utlåtanden år 2014. 
 • Utlåtande 107/2013: Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet, 10.3.2013
 • Utlåtande 106/2012: Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag, 30.10.2012
 • Utlåtande 105/2012: Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet, 6.3.2012
 • Utlåtande 104/2012: Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt, 17.2.2012
 • Utlåtande 103/2012: Bokföring av semesterlöneskuld från och med bokslutet 2011, 24.1.2012, OBS! Detta utlåtande har upphävts och ersatts med utlåtande 120/2019 
 • Utlåtade 102/2011: En samkommuns och ett kommunalt ägt aktiebolags hörande till kommunkoncernen, 29.11.2011
 • Utlåtande 101/2011: Bokföring av tillverkning av investeringstillgång, 04.10.2011
 • Utlåtande 100/2011: Behandlingen av poster som hänför sig till byggande och grundliga renoveringar i den s.k. livscykelmodellen, 31.05.2011
 • Utlåtande 99/2011: Utlåtande om tillämpningen av bokföringsnämndens allmänna anvisning om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial 1.2.2011, 17.05.2011
 • Utlåtande 98/2011: Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring, 22.03.2011
 • Utlåtande 97/2011: Bokföringsmässig behandling av kostnader för återställande av kommunal avstjälpningsplats, 8.3.2011.

Utlåtandena finns som bilagor här under.

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi