Bokföring och bokslut - Andra rekommendationer och publikationer som behandlar bokföring

Detaljer i bokföringen: Behandlingen av ränteswapavtal i bokföringen

Anvisningar om hur ränteswapavtal behandlas i bokföringen har getts bland annat i bokföringsnämndens utlåtanden. Här ges bokföringsanvisningar för kommunerna och samkommunerna utgående från Kommunförbundets mall för kontoplan.

Ränteswapavtal som ingåtts i säkringssyfte

Låneavtalets finansieringskostnad med rörlig ränta upptas som debitering av kontot Räntekostnader bland Finansiella intäkter och kostnader.

Den inkomst till samma belopp som den bokföringsskyldige får från banken utgående från derivatavtalet upptas som en kreditering av kontot (som rättelsepost) - alltså inte som en finansiell intäkt.

Samma konto debiteras dessutom med den fasta räntan för derivatavtalet.

  • Räntekostnader (6200–6299) i mallen för kontoplan

Ränteswapavtal som inte ingåtts i säkringssyfte

Sådana ränteswapavtal som inte anknyter till en skuldpost med motsvarande villkor eller något annat säkringsobjekt behandlas annorlunda.
Inkomster som baserar sig på dem upptas enligt bruttoprincipen bland Övriga finansiella intäkter.

  • Ränteintäkter från ränteswapavtal (6169) i mallen för kontoplan

Utgifter som baserar sig på dem upptas på motsvarande sätt bland Övriga finansiella kostnader.

  •  Räntekostnader för ränteswapavtal (6379) i mallen för kontoplan

Utlåtanden av Bokföringsnämnden:

 

 

 

tags