Bokföring och bokslut: Ekonomistyrning för kommunalt affärsverk och annan balansenhet

Ekonomistyrning för kommunalt affärsverk: Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen (2013)

Den allmänna anvisningen ersätter Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektions tidigare allmänna anvisning med samma namn. Texten har ändrats bland annat på grund av ändringarna i kommunallagen (626/2013).

Med kommunalt affärsverk avses affärsverk som grundats av en enskild kommun eller samkommun, affärsverk som grundats för att sköta en uppgift som är gemensam för flera kommuner eller samkommuner och affärsverk som verkar under ett gemensamt organ mellan kommuner och som med stöd av ett avtal har grundats inom en avtalskommuns organisation.

Ett affärsverk som grundats av en kommun kallas en kommuns affärsverk och ett affärsverk som grundats av en samkommun kallas samkommuns affärsverk. En samkommun som bildats av flera kommuner och samkommuner och som har i uppgift att vara huvudman för ett kommunalt affärsverk kallas affärsverkssamkommun.

tags