Budgetering och ekonomiplanering

Nya kriterier för kriskommuner föreslås

Kriterierna för när en kommun har en speciellt svår ekonomisk ställning håller på att ses över. Målet för lagförslaget är att kriterierna för så kallade kriskommuner bättre ska beskriva kommunens ekonomi ur olika synvinklar. Strukturen på kriterierna ska kvarstå, men det föreslås ändringar i nyckeltalen och deras gränsvärden.

Enligt lagförslaget ska ett utvärderingsförfarande kunna inledas

 • om kommunen inte har täckt ett underskott i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som anges i 110 § 3 mom. (ingen ändring jämfört med nuläget)
 • om underskottet i kommunens senaste koncernbokslut är minst 1 000 euro per invånare och året innan minst 500 euro per invånare(ingen ändring jämfört med nuläget)

ELLER

 • om de ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i finansieringen två år i följd har uppfyllt följande gränsvärden:
 1. årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i kommunens koncernbalansräkning är under 80 procent (för närvarande negativt årsbidrag för kommunkoncernen);
 2. kommunens inkomstskattesats är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner (för närvarande 1 procentenhet);
 3. beloppet av lån och leasing- och hyresansvar per invånare i kommunens koncernbokslut överskrider det genomsnittliga beloppet av lån och leasing- och hyresansvar i alla kommuners koncernbokslut med minst 50 procent (för närvarande ingår endast koncernens lånebelopp i nyckeltalet);
 4. koncernbokslutets kalkylmässiga låneskötselbidrag är under 0,8 (det nuvarande gränsvärdet är en relativ skuldsättning på minst 50 procent).

I en samkommun kan ett utvärderingsförfarande inledas bara om samkommunen inte har täckt ett underskott i balansräkningen inom den tid som föreskrivs i 110 § 3 mom. i kommunallagen. Till denna del föreslås det inga ändringar i lagen.

Utkastet till regeringsproposition om ändring av kommunallagen har skickats på remiss. Remisstiden går ut 21.11.2018. Begäran om utlåtande och utkastet till regeringsproposition finns på utlåtande.fi.

Lagen avses träda i kraft våren 2019. De nya gränsvärdena ska tillämpas första gången år 2022, utgående från nyckeltalen i boksluten 2020 och 2021.

Figur: Föreslagna kriskommunskriterier 2020

Figur: Föreslagna kriskommunskriterier 2020 (se bilaga 1)

Gula lampor

Kommunallagen ska fortfarande innehålla gränsvärden som anger att kommunen har en speciellt svår ekonomisk ställning, men kommunerna behöver också bli medvetna om när de befinner sig i riskzonen, dvs. när de ligger nära gränsvärdena. I regeringspropositionen föreslås det därför mindre strikta gränsvärden (s.k. gula lampor) som ännu inte leder till ett utvärderingsförfarande, men som anger att kommunen behöver ägna särskild uppmärksamhet åt att analysera sin ekonomi och dess utveckling.

De mindre strikta gränsvärdena:

 • Koncernens underskott är minst 500 €/invånare
 • Koncernens årsbidrag i % av avskrivningarna är under 100
 • Inkomstskattesatsen är 1,5 procentenheter högre än genomsnittet
 • Koncernens lån och ansvar överstiger genomsnittet med 25 %
 • Koncernens kalkylerade låneskötselbidrag är mindre än 1,0

Dessa gränsvärden (gula lampor) ger inte upphov till något utvärderingsförfarande.

 

 

Nyckeltal per kommun

Kommuner med nyckeltal som uppfyller kriterierna för kriskommuner, enligt uppgifterna för 2016 och 2017.

 • Karta över kommuner som uppfyller nyckeltal för kriskommuner, bakom länken finns det en interaktiv karta, där man kan studera kriskommunskriterierna kommunvis (på finska).  
 • Kriskommunskriterierna ändras till det bättre, blogginlägg av Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten, 5.10.2018 

 

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Henrik Rainio

Förnamn
Henrik
Efternamn
Rainio
Kommunalekonomichef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2127
Mobiltelefon
+358 50 596 9635
Ansvarsområden
 • skattefrågor
 • ekonomistyrning
 • EU- och internationella frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
EU- och internationella frågor