Kommunalekonomin och staten - Planen för de offentliga finanserna och programmet för kommunernas ekonomi

Basserviceprogrammet för åren 2015-2018

I syfte att förbättra kontrollen över den offentliga ekonomin införs gradvis ett nytt system som omfattar den offentliga ekonomin i sin helhet. I denna helhet har den kommunala ekonomin en viktigare roll än tidigare. Ett antal olika mål fastställs och en ekonomisk prognosram utarbetas av ett s.k. opartiskt organ.

​Basserviceprogrammet ersätts med ett kommunalekonomiskt program som utgör en del av planen för den offentliga ekonomin. I det kommunalekonomiska programmet får också andra verksamheter i kommunerna än de som beviljas statsandelar en större betydelse än tidigare. Det nya systemet införs i sin helhet år 2015.

Basserviceprogrammet 2015–2018 utarbetas i vanlig ordning. Ett sammandrag av programmet utgör en del av statsrådets rambeslut. I motiveringsdelen drar regeringen upp riktlinjer för kommunpolitiken under de kommande åren. Regeringen har en krävande uppgift i att åstadkomma ett program som får statens skuldkvot att minska. De frågor som är viktiga för kommunerna gäller statsandelarna, skatterna och kommunernas uppgifter samt genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

Basserviceprogrammet 2015–2018 överlämnades till riksdagen 3.4.2014. I praktiken är programmet den nuvarande regeringens sista.

Finlands Kommunförbund strävar efter att påverka processen utgående från sin intressebevakning och sina övriga riktlinjer.

tags