Kommunalekonomin och staten

Statens budgetpropositioner

Budgetpropositioner

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetproposition består av en allmän motivering, en siffertabell och en detaljmotivering samt bilagor. I den allmänna motiveringen redogörs bl.a. för de ekonomiska utsikterna samt för budgetens finanspolitiska utgångspunkter och målsättningar.

I siffertabellen presenteras i sin tur en beräkning i tabellform av såväl statens inkomster som av olika förvaltningsområdens anslag. Detaljmotiveringen innehåller som namnet säger specifik information om bl.a. förvaltningsområdenas resultatmål och anslag.

Statens budgetproposition för år 2019 har avlåtits 14.9.2018.

Kommunförbundets sakkunniga kommer att bli hörda i flere utskott. Man kan följa med lagpropositionernas handläggningsfaser i olika utskott på riksdagens webbsidor.

Mer information på webben:

tags