Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Kommunalekonomins utveckling till år 2020

Last modified

Källor: FM, Programmet för kommunernas ekonomi 15.9.2016 samt Kommunförbundets beräkringar

Innehållet i PowerPoint-presentation:

 • Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden
 • Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter, md €
 • Förändring i kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter 1991-2020, %
 • Kommunernas skatteinkomster 2014-2020, md €
 • Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice åren 2012-2019, mn €
 • Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md €
 • Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och driftsinkomster 1997-2020, indexerade 1997=100
 • Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar  1991-2020, md €
 • Verksamhetsutgifternas inverkan på årsbidraget
 • Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat år 1997-2020, md €
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn åren 1997-2020, md €
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn, kumulativt från år 1997, md €
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991-2020, md € 
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock 2000-2020, % av BNP  2000
 • Kommunernas och samkommunernas resultaträkning 2015-2020, md €
 • Kommunernas och samkommunernas finansieringsanalys 2015-2020, md €
tags