Avgifter och försäljningsinkomster

maksutulot

Försäljningsinkomster är inkomster av varor och tjänster som är avsedda att säljas till ett pris som i regel täcker produktionskostnaderna.

De ersättningar som kommunens affärsverksamhet (bl.a. vatten-, energi-, avfallshanterings-, trafik- och hamnverk, kantin, tvätteri, bilskola och annan motsvarande verksamhet av rörelsekaraktär) uppbär för sina prestationer bokförs dock bland försäljningsinkomster oberoende av om de täcker produktionskostnaderna eller ej.

Avgiftsinkomster är klientavgifter och andra avgifter för sådana varor och tjänster vilkas pris inte är avsett att täcka produktionskostnaderna i sin helhet eller vilkas pris bestäms utgående från kundens betalningsförmåga. Ofta finns det bestämmelser om grunden för avgifterna i lag eller förordning. Kommunernas och samkommunernas avgiftsinkomster uppgick till cirka 2,1 miljarder euro år 2013.

Omkring 20 procent av kommunernas och samkommunernas utgifter täcks av avgifter och försäljningsinkomster.

tags