Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Kommunalekonomins utveckling till år 2021

Källor: FM, Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkringar

Innehållet i PowerPoint-presentation:

 • Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden
 • Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter 2015-2021, md €
 • Förändring i kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter 1991-2021, %
 • Kommunernas skatteinkomster 2015-2021, md €
 • Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice åren 2012-2019, mn €
 • Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2015-2021, md €
 • Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar  1991-2021, md €
 • Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat år 1997-2021, md €
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och lånestockens ändring inom kommunsektorn samt nettokreditgivningen inom lokalförvaltningen åren 1997-2021, md €
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde inom kommunsktorn samt nettokreditgivningen inom lokalförvaltningen åren 1997-2021, % av BNP
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991-2021, md € 
 • Kommunernas och samkommunernas resultaträkning 2016-2021, md €
 • Kommunernas och samkommunernas finansieringsanalys 2016-2021, md €
 • Kommunernas och samkommunernas ekonomi nu och i framtiden
tags