Kommunalekonomisk statistik

Kommunalekonomiska index

Last modified

Kommunförbundet publicerar sådana indexserier på sina hemsidor som är centrala för kommunalekonomin. Som källor används Statistikcentralens publikationer.

Prognoserna för indexen baserar sig på Finansministeriets konjunkturöversikter. Statistikcentralen har under sommaren 2010 förnyat prisindexet för offentliga utgifter. Nytt basår är 2005=100. Viktstrukturen baserar sig på utgiftsstrukturen i boksluten 2008.

Tabellernas innehåll:

  • Tidsserie över prisindex för offentliga utgifter, Kommunalekonomin (2005=100) beskriver utvecklingen av utgifterna i kommunalekonomin per uppgiftsområde och utgiftsslag. I den långa tidsserien är basåret 1985.

  • Dokumentet omfattar också det prisindex för kommunernas basservice, som används vid bestämningen av förändringen i kostnadsnivån i statsandelarna.

  • Tidsserie över de viktigaste indextalen, där år 2000 har antecknats som basår för att underlätta jämförelser. Omfattar följande indexserier: konsumentprisindex, byggkostnadsindex, partiprisindex, förtjänstnivåindex för löntagare- och basserviceprisindex.

  • Tidsserie över de viktigaste indextalen, basåren varierar: levnadskostnadsindex, byggkostnadsindex, partiprisindex, förtjänstnivåindex för löntagare, basserviceprisindex och kostnadsindex för fastigetsunderhåll.

tags