Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas bokslut

Kommunernas och samkommunernas utgifter och inkomster 2008-2013

Last modified

Filen innehåller uppgifter om kommunernas, samkommunernas samt deras sammanräknade totalutgifter och -inkomster baserade på resultaträkningarna och finansieringsanalyserna för åren 2008–2013. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens Statistik över ekonomi och verksamhet. Kommunernas och samkommunernas inbördes poster har eliminerats så att i kalkylerna för kommunerna har eliminerats försäljningsinkomster från övriga kommuner, i kalkylerna för samkommunerna har eliminerats försäljningsinkomster från andra samkommuner och i kalkylerna för hela kommunsektorn har dessutom eliminerats samkommunernas försäljningsinkomster av kommuner och kommunernas försäljningsinkomster av samkommuner.

tags