Revision och kontroll: Revisionsnämnd

Revisionsnämndens rätt till upplysningar

Enligt 124 § 1 mom. i kommunallagen har revisionsnämnden rätt att få de upplysningar om sekretessbelagda ärenden som revisionsnämnden anser vara behövliga för skötseln av utvärderingsuppdraget. Revisionsnämndens rätt till upplysningar begränsas till handlingar som är i kommunens besittning; revisionsnämnden kan till exempel inte be om handlingar direkt av kommunens dottersammanslutningar. Kommunen ska bland annat se till att grunderna för de uppgifter som framförs i verksamhetsberättelsen och bokslutet är tillräckligt dokumenterade också med tanke på utvärderingen av koncernsammanslutningarnas måluppfyllelse.

Revisionsnämndens rätt till upplysningar gäller nämnden som organ, dvs. enskilda ledamöter har inte rätt att få sekretessbelagda uppgifter av kommunens övriga myndigheter om inte nämnden fattat beslut om detta. För enskilda ledamöter i revisionsnämnden gäller den rätt till upplysningar för förtroendevalda som anges i 83 § i kommunallagen. Ledamöterna i revisionsnämnden och revisorerna utför sitt uppdrag under tjänsteansvar och är därför skyldiga att hemlighålla de upplysningar som de fått med stöd av bestämmelsen.  

tags
Marja-Liisa Ylitalo

Förnamn
Marja-Liisa
Efternamn
Ylitalo
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2083
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga