Revision och kontroll: Revision

Revisorns rätt till upplysningar

Enligt 124 § 2 mom. i kommunallagen har en revisor rätt att förutom av kommunens myndigheter få sekretessbelagda upplysningar också direkt av sammanslutningar som hör till kommunkoncernen, om revisorn anser att upplysningarna behövs för skötseln av revisionsuppdraget. Rätten till upplysningar gäller enskilda revisorer.

tags