Revision och kontroll - Revision

Revisorernas uppgifter

Revisorerna ska före utgången av maj månad granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut med iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen (Kommunallagen 124 §).

Revisorerna ska granska om

 1. kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut,
 2. kommunens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut,uppgifterna om grunderna för statsandelarna är riktiga,
 3.  kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.
 4. Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Revisionsberättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet kan godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte riktas mot fullmäktige.

tags
Marja-Liisa Ylitalo

Förnamn
Marja-Liisa
Efternamn
Ylitalo
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2083
Ansvarsområden
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
 • finansiering
 • ekonomistyrning
 • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga