Föreslagna ändringar i fastighetsskatten år 2018 och 2019 samt revideringen av fastigheternas beskattningsvärde

kiinteistöt

I utkastet till regeringens proposition föreslås ändringar i de övre och undre gränserna för fastighetsskattesatsen år 2018 och 2019. Enligt regeringsprogrammet ska fastighetsskatten höjas med 25 miljoner euro per år under regeringsperioden. Regeringen beslutade ändå höja fastighetsbeskattningen år 2017 med ytterligare 50 miljoner euro. För år 2018 beslutade regeringen att kompensationen till kommunerna för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogik delvis ska genomföras genom att fastighetsskatten höjs med 25 miljoner euro. Därmed har regeringen hittills höjt fastighetsskatten under åren 2016 och 2017 med sammanlagt 100 miljoner euro och föreslår nu att den höjs år 2018 med 50 och 2019 med 25 miljoner euro.

I förslaget ingår en höjning av den allmänna fastighetsskattesatsen och skattesatserna för bostadsbyggnader för andra ändamål än stadigvarande bostad samt för vindkraftverk

För år 2018 har regeringen planerat en höjning av  den allmänna fastighetsskattesatsen och att de undre och övre gränserna höjs för byggnader som används för andra ändamål är stadigvarande boende. Det nya intervallet är enligt regeringens proposition 1,03–2,00 % (år 2017 var variationsintervallet 0,93–1,80 %). Höjningen av den allmänna fastighetsskattesatsens nedre gräns innebär att kommunerna i huvudstadsregionen enligt 12 b § i fastighetsskattelagen ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser till minst 4,03 %. Ändringarna avses träda ikraft före 17.11.2017, då kommunerna ska meddela sina skattesatser till Skatteförvaltningen.

Som en följd av regeringens riktlinjer borde 170 kommuner höja sin allmänna fastighetsskattesats, då deras skattesats ligger under den nya undre gränsen för fastighetsskatten. Det här väntas öka de kommunala fastighetsskatteinkomsterna med totalt cirka 48 miljoner euro, varav Helsingfors andel är 21,6 miljoner och Esbos 9,3 miljoner euro.

Skattesatsen för bostadsbyggnader som används för andra ändamål än stadigvarande boende kommer att behöva höjas i 89 kommuner. Det här beräknas dock öka skatteinkomsterna med endast 1 miljon euro. I 184 kommuner måste man åtminstone höja antingen den allmänna fastighetsskattesatsen eller skattesatsen för bostadsbyggnader för andra ändamål än stadigvarande boende. I 10 kommuner i huvudstadsregionen måste skattesatsen för obebyggda byggplatser höjas.

Från år 2018 kommer vindkraftsparker att beskattas enligt fastighetsskattesatsen för kraftverk. Vindkraftsparker vars sammanlagda effekt överstiger 10 megavoltampere och som anslutits till elnätet genom en gemensam anslutning behandlas i fortsättningen som kraftverk i fastighetsbeskattningen. Alla vindkraftverk kommer alltså inte att beskattas som kraftverk men ändringen beräknas trots det öka fastighetsskatteinkomsterna med 4–5 miljoner euro. Skatteförvaltningen har inte i dagsläget fullständiga uppgifter om alla vindkraftverk. För identifieringen av vindkraftverken för beskattningen borde kommunerna ge dem alla en fast byggnadsbeteckning.  

Förslag till ändringar i fastighetsskatten år 2019

I förslaget presenteras en höjning av den undre och övre gränsen av fastighetsskatten för bostadshus. De nya gränserna skulle vara 0,45–1,00 % (0,41–0,90 % år 2018).

Utgående från uppgifterna för år 2017 skulle 55 kommuner behöva höja fastighetskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende, vilket skulle öka kommunernas skatteinkomster med 16 miljoner euro. Helsingfors, Esbos och Vandas andel är omkring 9,6 miljoner euro. Av de nämnda 55 kommunerna är endast 8 sådana som inte är tvungna att höja fastighetsskattesatserna redan år 2018.

Dessutom föreslås att den övre gränsen för fastighetsskatten för kraftverk höjs till 3,5 % (3,10 % år 2018). Förslaget har inga omedelbara verkningar på kommunernas fastighetsskatteinkomster men möjliggör en höjning av fastighetsskattesatsen i alla kommuner som har kraftverk eller sådana vindkraftverk för vilka fastighetsskattesatsen för kraftverk kommer att gälla från år 2018.

Revideringen av beskattningsvärdena i fastighetsbeskattningen

Finansministeriet inledde redan i december 2016 ett projekt för att producera nya priszoner för tomtmark som underlag för fastighetsbeskattningen  (FM142:00/2016). Utöver FM deltar också Kommunförbundet, Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket och Jord- och skogsbruksministeriet. Lantmäteriverket ansvarar för beräkningen av priszonerna medan de övriga deltagarna styr projektet genom en styrgrupp.

Projektets syfte är att producera en karta med priszoner som täcker hela landet och bildar underlaget för beskattningsvärdet på tomtmark. Värderingen grundar sig på marknadspriser d.v.s. tillgänglig information om köpeskillingar för fastigheter och i stadsregioner också om bostadspriser.

Målet är att kunna beräkna tomtmarkens beskattningsvärde med hjälp av de nya priszonerna så att varje fastighet genom sin specificerande fastighetsbeteckning får ett värde som motsvarar tomtens priszon i fastighetsbeskattningen år 2020. Kartan med priszonerna som skapas under projektet kommer att uppdateras  under åren efter reformen på ett sätt som väljs senare.  Målet med det nya värderingssystemet är ökad rättvisa och genomskådlighet i fastighetsbeskattningen.

Avsikten är att förnya värderingssystemet också för byggnader. För detta tillsätts senare ett eget projekt vars resultat också ska vara i bruk i fastighetsbeskattningen år 2020.

Finansministeriet ordnar ett seminarium om projektet på Ständerhuset 11.12.2017. Seminariets innehåll och tidsplan meddelas senare.

Finansministeriet har öppnat egna webbsidor för värderingsprojektet och de kommer att uppdateras med material om projektet: http://vm.fi/sv/fastighetsskattereformen

 

tags