Statsandelar

Kommunernas kalkylerade statsandelar 1997-2009

Ur bifogade tabell framgår kommunvisa uppgifter över kalkylerade statsandelar 1997 – 2009. Uppgifterna för år 2009 är avslutade.

Uppgifterna är uppdelade på olika blad i tabellen enligt följande:

  • Statsandelar sammanlagt
  • Allmän statsandel Statsandel för social- och hälsovården
  • Statsandel för undervisnings- och kulturväsendet
  • Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster
  • Övergångsutjämning samt
  • Invånarantal. 

Statsandelarna presenteras både med och utan utjämningsposter. Statsandelarna är också uträknade per invånare. Som invånarantal har använts invånarantalet vid respektive års slut, med undantag av år 2009, där 2008 års  befolkningsuppgifter har använts. 

Alla statsandelar är uträknade på basis av 2009 års kommunindelning. Statsandelarna för de kommuner som varit föremål för förändringar i kommunindelningen har adderats ihop. Kommunsammanslagningar har markerats med fetstil och med röd text för respektive kommun och år.

Vid eventuell utskrift är det skäl att notera filernas storlek. Ett blad omfattar ca 40 sidor och hela materialet över 200 sidor.

tags