Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna 2015

statsandelar

Statsandelssystemet revideras 1.1.2015.

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av Finansministeriet och den statsandelsfinansiering som
regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära beräkningar av
statsandelsfinansieringen år 2015 i juni 2014. Beräkningarna har uppdaterats i september och november 2014. De slutliga besluten om statsandelarna år 2015 fattades 31.12.2014.

1. Statsandelen för kommunal basservice (1704/2009) beviljas bland annat för följande kommunala uppgifter:

 • hälso- och sjukvård och specialiserad sjukvård (inkl. elev- och studerandevård)
 • äldreomsorg, handikappvård, barnskydd mentalvård,  missbrukarvård och annan socialvård
 • barndagvård
 • förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 • bibliotek, kommunernas kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning.

Kalkylerade grunder för statsandelen för kommunal basservice är

 • åldersstruktur
 • sjukfrekvens och
 • andra bestämningsgrunder som baserar sig på kalkylerade kostnader.

Också utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice. I statsandelen för kommunal basservice ingår också tilläggsdelar för avsides läge, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser och samernas hembygdsområde, en utjämning till följd av systemändringen år 2015 (s.k. övergångsutjämning) samt ökningar och minskningar som ska beaktas i statsandelen, bland annat kompensation för förlorade skatteinkomster.

Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2015 och utjämningen av statsandelen: VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014.

2. Den mest betydande delen i statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1750/2009) är den finansiering enligt pris per enhet som beviljas huvudmannen för

 • gymnasieutbildning och
 • yrkesutbildning.

Dessutom beviljar Undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen (förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning för invandrare osv.) och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet (medborgarinstitut, museer, teatrar, orkestrar, ungdomsarbete osv.).

Beslutet om statsandel som beviljas kommuner för driftskostnader inom undervisnings- och kulturverksamhet år 2015: OKM/56/221/2014, 31.12.2014. 

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

tags

Kalkyleringsmodell 2015

Statsandelen för kommunal basservice 2015

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2015

Hemkommunsersättningar 2015 för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
 • finansiering
 • ekonomistyrning
 • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga