Statsandelar - Statsandelskalkyler

Statsandelarna 2019

Main media
Statsandelarna 2019

Kommunförbundet har publicerat de första preliminära statsandelskalkylerna för år 2019 på sina internetsidor den 3.5.2018. Följande uppdaterade kalkyler gjordes 14.6.2018.

Enligt den preliminära kalkylen kommer kommunerna att tillges statsandelar för sammanlagt 8 268 miljoner euro i statsandelar år 2019 (8 458 miljoner euro år 2018). Statsandelarna består av två delar, statsandelar för kommunal basservice (FM) och statsandelar för undervisnings- och kuluturväsendet (UKM). I samband med statsandelarna betalas även hemkommunsersättningar till kommunerna och övriga utbildingsanordnare.

Kommunernas statsandelar minskar enligt de preliminära kalkylerna med 226 miljoner euro (-2,7 %, 4,1 €/invånare) från år 2018 till 2019. Till den förändrade statsandelen inverkar bl.a. granskningen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (214 miljoener euro), kommunernas förändrade finansieringsandel av det grundläggande utkomststödet (kommunernas finansieringsandel ökar med 106 miljoner euro) och kompenserandet av förlorade skatteinkomster som betalas i samband med statsandelarna(+136 miljoner euro). På grund av konkurrenskraftsavtalet minskar kommunernas statsandelar med sammanlagt -497 miljoner euro (91 €/invånare) år 2019.

tags