Statsandelar - Statsandelskalkyler

Statsandelarna 2019

Statsandelarna 2019

Kommunförbundet publicerade 2.5.2018 sina första preliminära statsandelskalkyler för år 2019. Kalkylerna uppdaterades 14.6.2018 och 14.9.2018. Följande uppdatering publiceras på denna sida i november 2018.

Enligt de preliminära kalkylerna beviljas kommunerna sammanlagt 8 372 miljoner euro i statsandelar år 2019 (8 458 miljoner år 2018). Kommunernas statsandelar minskar med 85 miljoner euro (- 1,0 %, 16 €/inv.) jämfört med år 2018.

Statsandelen år 2019 påverkas bland annat av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (- 231 miljoner euro) och kompensationen till kommunerna för skattebortfall (+ 224 miljoner euro). Med anledning av konkurrenskraftsavtalet skärs kommunernas statsandelar år 2019 ner med sammanlagt 497 miljoner euro (- 91 €/inv.). Dessutom innebär frysningen av indexhöjningarna enligt regeringsprogrammet att kommunerna går miste om 91 miljoner euro i statsandelar för kommunal basservice år 2019. Förändringen i prisindex för kommunal basservice år 2019 är 1,3 procent. Sammantaget innebär de uteblivna indexhöjningarna under regeringsperioden, dvs. åren 2016–2019, att statsandelen för kommunal basservice blir 243 miljoner euro mindre än vad den hade varit utan beslutet om frysta indexhöjningar.

Statsandelsprocenten höjs med 0,03 procentenheter och blir 25,37 år 2019 (25,34 år 2018). 

På grund av konkurrenskraftsavtalet skärs statsandelen ner två gånger. Det handlar om en ”extra” nedskärning på 59 miljoner euro år 2019. Statsandelsnedskärningen i anknytning till effektiviseringen av den regionala specialiserade sjukvården utökas till 85 miljoner euro år 2019 och statsandelen för kommunal basservice minskas med 30 miljoner euro för finansieringen av incitamentsystemet som ska främja digitaliseringen i kommunerna. Det finns fortfarande inga uppgifter om hur den sistnämnda finansieringen ska beviljas kommunerna.

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). I samband med statsandelarna betalas också hemkommunsersättning till kommunerna och de övriga utbildningsanordnarna. Den preliminära beräkningen av hemkommunsersättningarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2019 publicerades 2.7.2018. Beräkningen uppdaterades 14.9.2018. Grunden för beräkningen är hemkommunsersättningens preliminära grunddel år 2019, dvs. 6 600,17 euro.

De uppdaterade kalkylerna 14.9.2018 har gjorts utgående från Finansministeriets ekonomiska översikt 14.9.2018 och de ändringar som regeringen gjorde i statens budgetproposition 2019 vid budgetförhandlingarna 28–29.2018.

tags