Statsandelarna år 2020

Valtionosuudet vuonna 2020

De första preliminära kalkylerna av statsandelarna till kommunerna för år 2020 publicerades 8.5.2019. Kalkylerna uppdaterats kommunvis i juni och september 2019.

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar kommer kommunernas statsandelar att öka med 994 miljoner euro (+12 %, 181 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 9 377 miljoner euro i statsandelar år 2020 (8 383 miljoner euro år 2019).

Enligt de preliminära kalkylerna höjs statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,05 procentenheter och blir 25,42 år 2020 (25,37 år 2019). 

Kommunförbundets preliminära kalkyl är i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Kalkylen utgår från Finansministeriets Kommunekonomiprogram 4.4.2019. När kalkylen publicerades var regeringsbildningen fortfarande inte klar och inget regeringsprogram fanns. Om lagstiftningen angående statsandelar inte ändras kommer kommunernas statsandelar enligt den preliminära kalkylen att öka under 2020.

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). Kommunförbundets preliminära kalkyler av statsandelarna (8.5.2019) gäller endast statsandelen för kommunal basservice (FM). UKM:s statsandel är i de preliminära kalkylerna på samma nivå som år 2019.

Ökningen i statsandelen för kommunal basservice (FM) från 2019 till 2020 beror främst på att konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar som grundar sig på lagen.

  • Nedskärningen i semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, liksom den därtill hörande nedskärningen i statsandelen. Detta innebär att statsandelen ökar med 315 miljoner euro år 2020.
  • På grund av konkurrenskraftsavtalet kommer statsandelarna vid justeringen av kostnadsfördelningen till en del att skäras ner två gånger. Kommunerna kommer att kompenseras för denna dubbla nedskärning i en post år 2020. I och med kompensationen ökar statsandelen med 237 miljoner euro år 2020.
  • Den tidsbegränsade nedfrysningen av indexhöjningarna som statsminister Sipiläs regering beslutat för åren 2016–2019 upphör år 2019. Indexfrysningarna kompenseras inte men förändringen i kostnadsnivån år 2020 (+2,7 %) ökar statsandelen med 187 miljoner euro.
  • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen (enligt uppgifter från 2017) mellan staten och kommunerna ökar statsandelen med 101 miljoner euro år 2020.
  • Dessutom får kommunerna år 2020 genom statsandelssystemet 215 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster. Det belopp som kompenseras genom statsandelen är kommunvis lika stor som den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringarna i beskattningsgrunderna, så att nettoeffekten av skattebortfall och kompensationer blir +/-0 i kommunernas ekonomi.
tags