Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2015) godkändes 11.9.2015 i JHS-sektionen i Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA). Avtalsvillkoren för IT-upphandlingar 2015 ersätter avtalsvillkoren från 2007.

Tillämpning av avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen 2015 rekommenderas vid upphandling av IT-produkter och tjänster till kommunerna och samkommunerna. Avtalsvillkoren JIT 2015 finns på webbplatsen för JHS-rekommendationer

Avtalsvillkoren för IT-upphandlingar 2015 består av nio villkorspaket

Bilaga 1: Allmänna avtalsvillkor

Bilaga 2: Specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med öppen källkod

Bilaga 3: Specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med annat än öppen källkod

Bilaga 4: Specialvillkor för projekt som genomförs med agila metoder

Bilaga 5: Specialvillkor för tjänster

Bilaga 6: Specialvillkor för konsulttjänster

Bilaga 7: Specialvillkor för maskinvaruupphandling

Bilaga 8: Specialvillkor för tjänster som levereras via datanät

Bilaga 9: Stödmaterial: Öppna gränssnitt vid upphandling av IT-system eller -tjänster

Helt nya villkor jämfört med villkoren från 2007:

  • bilaga 4: Särskilda villkor för projekt som genomförs med agila metoder
  • bilaga 8: Särskilda villkor för tjänster som levereras via datanät
  • bilaga 9: Stödmaterial: Om öppna gränssnitt vid upphandling av datasystem eller tjänster.

Av de nya avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen har dessutom bilaga 6 Särskilda villkor som gäller upphandling av färdigprogramvara som ingick i avtalsvillkoren 2007 med bilaga 3 slopats i sin helhet. Särskilda villkor som gäller beställarens upphandling av applikationer har i JIT 2015 fördelats på de två bilagorna 2 och 3.

Också de avtalsmallar som ingick i avtalsvillkoren för IT-upphandlingar 2007 har strukits.

Till de viktigaste revideringarna av innehållet jämfört med de tidigare villkoren hör bland annat att det inte längre finns någon separat gemensam tillämpningsanvisning för alla villkor, utan anvisningarna ges separat i början av varje villkorshandling.

Det finns anledning att noggrant sätta sig in i alla villkor och i varje enskilt fall överväga om villkoren är tillämpliga på den enskilda upphandlingen.

Dataskyddsförordningen bör redan nu beaktas vid IT-upphandling

​EU:s allmänna dataskyddsförordning godkändes i april 2016 genom Europaparlamentets och rådets beslut. Förordningen tillämpas nationellt från 25.5.2018. Kommunförbundet rekommenderar att dataskyddsförordningens krav beaktas redan nu vid upphandling som konkurrensutsätts.

Kommunförbundet rekommenderar att de upphandlande enheterna/kommunerna vid tillämpning av avtalsvillkoren för IT-upphandling inför den kompletterande klausulen i synnerhet i fråga om system- och serviceprojekt som pågår till år 2018.

Rekommendationsklausul:

Utöver vad som avtalats i 18 kapitlet i JIT 2015 – Allmänna villkor, ska leverantören som registeransvarig eller behandlare av personuppgifter uppfylla skyldigheterna i gällande lagstiftning om personuppgifter.

Leverantören svarar för att tjänsten följer kraven i gällande lagstiftning om personuppgifter med särskild hänsyn till att datasystemens dataskydd följer principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Leverantören ska se till att de uppgifter som leverantören behandlar skyddas på lämpligt sätt så att konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten hos beställarens material kan tryggas.

Införande av en klausul i anbudsförfrågan eller kontraktsutkastet

Klausulen ska vid upphandlingsförfarande införas i förfrågningsunderlaget eller kontraktsutkastet och anbudsgivarna ska ha kännedom om den vid tidpunkten för konkurrensutsättning. Eftersom det är fråga om en relativt stor förändring i verksamheten kan ett villkor som avviker från avtalsvillkoren för IT-upphandling betonas något i dokumenten eller i upphandlingsförfarandet.

Villkoret är viktigt i synnerhet i långvariga kontrakt, eftersom det ur upphandlingslagens perspektiv kan vara krävande att ändra kontrakt så att de överensstämmer med dataskyddsförordningen.

Mer på webben

JHS 166 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2015)

 

tags