Kommunens organ

De förtroendevaldas ställning

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

Den som utses till förtroendevald ska uppfylla de allmänna kriterierna för valbarhet (KomL 71 §). I 72–75 § i kommunallagen anges begränsningar i valbarheten till olika organ, dvs. särskild valbarhet.

Kännetecken

Kännetecken för ett förtroendeuppdrag är

  • samtycke
  • oavsättlighet
  • tidsbegränsning
  • valbarhet
  • tjänsteansvar och
  • politiskt ansvar.

De förtroendevaldas etiska ansvar kan också anses vara ett kännetecken. I 69 § i kommunallagen ingår en bestämmelse som betonar moraliska och etiska värden i skötseln av förtroendeuppdrag.

Vem är förtroendevald i kommunen

Kommunens förtroendevalda definieras i kommunallagen. Enligt den är förtroendevalda i kommunen

  • ledamöter och ersättare i fullmäktige
  • personer som har valts till ledamöter och ersättare i kommunens organ
  • personer som kommunen har valt till ledamöter och ersättare i en samkommuns organ samt
  • andra personer som har valts till kommunala förtroendeuppdrag.

Vem är inte förtroendevald i kommunen

Revisorn hör inte till kommunens förtroendevalda utan står i uppdragsförhållande till kommunen.

Ledamöterna i styrelsen eller något annat organ i ett aktiebolag eller en annan privaträttslig sammanslutning är inte förtroendevalda i kommunen enligt kommunallagen även om de representerar kommunen i dessa sammanslutningar.

Personer som kommunen valt till statliga organ

Kommunen utser personer att sköta vissa statliga förtroendeuppdrag. Exempelvis nämndemännen i tingsrätten och gode männen vid fastighetsförrättningar utses av kommunen. Bestämmelserna som gäller kommunens förtroendevalda tillämpas på de statliga förtroendevalda som kommunen utsett, om inget annat bestämts i en speciallag.

tags