Kommunens organ

Direktioner och kommittéer

Fullmäktige beslutar vilka organ kommunen ska ha samt hur befogenheterna och uppgifterna ska fördelas mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

En direktion kan vara direkt underställd kommunstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd. Då kan det vara motiverat att bestämma att nämnden i fråga utser direktionens ledamöter. Exempelvis en skolas direktion kan gärna vara underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor.

Fullmäktige kan också besluta att alla eller en del av direktionsledamöterna utses på förslag av invånarna, personalen eller dem som utnyttjar tjänsterna.

Ledamöterna i en direktion berörs inte av begränsningarna i valbarhet för ledamöter i kommunstyrelsen eller nämnder.

tags