Kommunens organ

De förtroendevaldas ställning

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

Den som utses till förtroendevald ska uppfylla de allmänna kriterierna för valbarhet (KomL 71 §). I 72–75 § i kommunallagen anges begränsningar i valbarheten till olika organ, dvs. särskild valbarhet.

Kännetecken

Kännetecken för ett förtroendeuppdrag är

 • samtycke
 • oavsättlighet
 • tidsbegränsning
 • valbarhet
 • tjänsteansvar och
 • politiskt ansvar.

De förtroendevaldas etiska ansvar kan också anses vara ett kännetecken. I 69 § i kommunallagen ingår en bestämmelse som betonar moraliska och etiska värden i skötseln av förtroendeuppdrag.

Vem är förtroendevald i kommunen

Kommunens förtroendevalda definieras i kommunallagen. Enligt den är förtroendevalda i kommunen

 • ledamöter och ersättare i fullmäktige
 • personer som har valts till ledamöter och ersättare i kommunens organ
 • personer som kommunen har valt till ledamöter och ersättare i en samkommuns organ samt
 • andra personer som har valts till kommunala förtroendeuppdrag.

Vem är inte förtroendevald i kommunen

Revisorn hör inte till kommunens förtroendevalda utan står i uppdragsförhållande till kommunen.

Ledamöterna i styrelsen eller något annat organ i ett aktiebolag eller en annan privaträttslig sammanslutning är inte förtroendevalda i kommunen enligt kommunallagen även om de representerar kommunen i dessa sammanslutningar.

Personer som kommunen valt till statliga organ

Kommunen utser personer att sköta vissa statliga förtroendeuppdrag. Exempelvis nämndemännen i tingsrätten och gode männen vid fastighetsförrättningar utses av kommunen. Bestämmelserna som gäller kommunens förtroendevalda tillämpas på de statliga förtroendevalda som kommunen utsett, om inget annat bestämts i en speciallag.

 

Läs mer

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, Kommunförbundets bokhandel (pdf)

tags
Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit