Kommunens organ

De förtroendevaldas ställning

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

Den som utses till förtroendevald ska uppfylla de allmänna kriterierna för valbarhet (KomL 71 §). I 72–75 § i kommunallagen anges begränsningar i valbarheten till olika organ, dvs. särskild valbarhet.

Kännetecken

Kännetecken för ett förtroendeuppdrag är

  • samtycke
  • oavsättlighet
  • tidsbegränsning
  • valbarhet
  • tjänsteansvar och
  • politiskt ansvar.

De förtroendevaldas etiska ansvar kan också anses vara ett kännetecken. I 69 § i kommunallagen ingår en bestämmelse som betonar moraliska och etiska värden i skötseln av förtroendeuppdrag.

Vem är förtroendevald i kommunen

Kommunens förtroendevalda definieras i kommunallagen. Enligt den är förtroendevalda i kommunen

  • ledamöter och ersättare i fullmäktige
  • personer som har valts till ledamöter och ersättare i kommunens organ
  • personer som kommunen har valt till ledamöter och ersättare i en samkommuns organ samt
  • andra personer som har valts till kommunala förtroendeuppdrag.

Vem är inte förtroendevald i kommunen

Revisorn hör inte till kommunens förtroendevalda utan står i uppdragsförhållande till kommunen.

Ledamöterna i styrelsen eller något annat organ i ett aktiebolag eller en annan privaträttslig sammanslutning är inte förtroendevalda i kommunen enligt kommunallagen även om de representerar kommunen i dessa sammanslutningar.

Personer som kommunen valt till statliga organ

Kommunen utser personer att sköta vissa statliga förtroendeuppdrag. Exempelvis nämndemännen i tingsrätten och gode männen vid fastighetsförrättningar utses av kommunen. Bestämmelserna som gäller kommunens förtroendevalda tillämpas på de statliga förtroendevalda som kommunen utsett, om inget annat bestämts i en speciallag.

 

Läs mer

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, Kommunförbundets bokhandel (pdf)

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit