Kommunens organ

Ledningen av kommunen och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens viktigaste organ. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Kommunstyrelsen ska svara för

 • kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi
 • beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet
 • samordningen av kommunens verksamhet och
 • ägarstyrningen i kommunens verksamhet.

Enligt lagen ska kommunstyrelsen vidare

 • bevaka kommunens intresse och, om inte något annat anges i förvaltningsstadgan, företräda kommunen och föra kommunens talan
 • företräda kommunen som arbetsgivare och svara för kommunens personalpolitik samt
 • sörja för kommunens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen.

Närmare bestämmelser om kommunstyrelsens befogenheter och beslutanderätt finns i förvaltningsstadgan som fullmäktige antagit.

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av kommunstyrelsens uppgifter. Bestämmelser om övriga uppgifter för kommunstyrelsens ordförande finns i förvaltningsstadgan.

Fullmäktige kan besluta att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är förtroendevalda på heltid eller deltid.

Kommunstrategi

Kommunens verksamhet leds i enlighet med kommunstrategin, budgeten och ekonomiplanen som fullmäktige godkänt samt andra fullmäktigebeslut.

Fullmäktige beslutar om målen för kommunens verksamhet och ekonomi på lång sikt i kommunstrategin. I den ska hänsyn tas till:

 1. främjandet av kommuninvånarnas välfärd,
 2. ordnandet och produktionen av tjänster,
 3. de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter,
 4. ägarpolitiken,
 5. personalpolitiken,
 6. kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka,
 7. utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. Strategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost