Dataskyddsförordning

Kuvassa nainen kirjoittaa tietokoneella

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) trädde i kraft i maj 2016 och den ska tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Förordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom både den offentliga och den privata sektorn. Den ersätter personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (523/1999) som stiftades för att implementera direktivet nationellt. Som parallell till förordningen kommer det att stiftas en ny dataskyddslag.

Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till integritetsskydd också i digitaliseringens tid. Regleringen strävar efter att bemöta de utmaningar som den snabba tekniska utvecklingen ställer och stärka människors rätt att ha kontroll över sina personuppgifter. Ett annat syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU.

Nya uppgifter och skyldigheter

Förordningen ger både den personuppgiftsansvarige (i personuppgiftslagen: den registeransvarige) och personuppgiftsbiträdet (i personuppgiftslagen: registerföraren) nya uppgifter och skyldigheter. Den registrerade får nya rättigheter. Förordningen tar ställning till hur personuppgifter ska behandlas lagligt och anger när, hur och av vem personuppgifter får behandlas.

Anvisningar för offentlig upphandling

Kommunförbundet har i samarbete med Hansel Ab, rådgivningsenheten för offentlig upphandling och KL-Kuntahankinnat Oy år 2017 utarbetat anvisningar om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning ska beaktas vid offentlig upphandling. Kraven i förordningen påverkar bland annat upphandlingen av informationssystem.

I anvisningarna läggs vikt på den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets ställning och skyldigheter samt de viktigaste kontraktsvillkoren. Syftet med anvisningarna är att hjälpa de upphandlande enheterna i deras upphandling och ge mer information om dataskyddsfrågor.

Anvisningarna kan laddas ner avgiftsfritt via Kommunförbundets nätbokhandel (länk nedan).

Cirkulär, dvs. allmänna anvisningar för kommunerna och samkommunerna

I Kommunförbundets cirkulär 14/2017 behandlas kraven i dataskyddsförordningen ur den personuppgiftsansvariges, personuppgiftsbiträdets och den registrerades synvinkel. Här behandlas också förordningens krav på verksamheten och konsekvenser för avtal.

Länkar

tags
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • språklagen
  • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Tuula Seppo

Förnamn
Tuula
Efternamn
Seppo
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2664
Ansvarsområden
  • Informationshantering
  • Dokumentförvaltning, arkivering
  • Datasekretess och dataskydd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Informationssamhället