Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021

Framtidens kommun

Rolerna för framtidens kommun gäller

Kommunen är den miljö där invånarna lever, bor och är verksamma. Invånarna beslutar om de gemensamma åtgärder som behövs för att främja den lokala livskraften och välfärden samt deltagandet och påverkan. De självstyrande kommunerna är betydande aktörer i det finländska samhället också i framtiden.

Kommunen skapar själv sin framtid: genom sina verksamheter, sitt arbete och sina val formar kommunen sin verksamhetsmiljö och utvecklingen av den. Kommunernas framtid är på många sätt öppen och deras roller och verksamhetssätt håller på att förändras. Varje kommun har styrkor och egenskaper som kan göra dem framgångsrika i framtiden. Det är viktigt för kommunen att prioritera rätt och hitta lämpliga verksamhetsformer. Framgång förutsätter att kommunen hittar sina starka sidor och att beslutsfattandet är strategiskt och långsiktigt. Det gäller att forma framtiden.

Kommunen påverkas av globala trender som förändrar invånarnas behov och beteende, till exempel den intelligenta teknologins genombrott, klimatförändringen, differentieringen av befolkningen och regionerna och den kulturella mångfalden. Allt det här innebär utmaningar för kommunens verksamhet och verksamhetsformer. Dessutom påverkar den nya uppgifts- och ansvarsfördelningen som följer av landskapsreformen på många sätt kommunens roll och sätt att genomföra uppgifterna samt finansieringen, kommunledningen, den kommunala demokratin, personalen och verksamhetsformerna.

Verksamheten i framtidens kommun 

Kommunerna ansvarar i framtiden för främjandet av den lokala identiteten och demokratin, invånarnas välbefinnande och livskraften inom området. 

Nästan alla kommunala verksamheter påverkar invånarnas välbefinnande och ortens livskraft.  Verksamheterna är således omfattande och sektorsövergripande uppgiftshelheter. Välfärd och livskraft är på ett grundläggande sätt kopplade till varandra. Välmående kommuninvånare är en förutsättning för kommunens livskraft. Aktiv interaktion mellan kommuninvånarna är en förutsättning för att kommunens livskraft och välfärd ska främjas.

Framtidens kommun kommer sannolikt att ha sju olika roller. Betoningarna kan variera mellan de olika rollerna beroende på varje kommuns styrkor. En del av åtgärderna kan kommuninvånarna själva bestämma om. Vissa tjänster ska kommunen sköta med stöd av speciallagstiftning. I framtiden ansvarar landskapen för social- och hälsovårdstjänsterna.

Framtidens kommun har sju olika slags roller:
 1 Bildningsrollen
 2 Välfärdsrollen
 3 Delaktighets- och gemenskapsrollen
 4 Närings- och sysselsättningsrollen
 5. Livsmiljörollen
 6 Självstyrelserollen
 7 Utvecklings- och partnerskapsrollen

Verksamhetsformerna i framtidens kommun

I och med att kommunernas verksamhetsfält förändras kommer också kommunernas verksamhet, ledningspraxis och ledningsstrukturer, delaktighetsmodeller och delaktighetsmetoder, partnerskapsformer samt verksamhetssätt att förändras.

Framtidens kommun bygger framför allt på att invånarnas möjligheter att påverka säkerställs och utvecklas och på kundorienterade tjänster. Samhällsgemenskap, trygghetskänsla och invånarnas påverkansmöjligheter utgör kärnan i kommunens verksamhet. Det viktigaste är att involvera invånarna i verksamhetens utveckling. Öppen information från kommunen stöder invånarna att ta ansvar för sig själva, att utnyttja informationen i övriga tjänster och att delta.

I kommunledningen understryks dimensionerna livskraft, välfärd, avtal, partnerskap och nätverksledning. Förändringen kräver att ledningen anpassar sig och hanterar de nya situationerna som förändras snabbt. I framtiden behövs det flexibel organisering och nätverksbaserade arbetssätt. Goda resultat i verksamheten eftersträvas allt mer med hjälp av de möjligheter digitaliseringen medför. 

I och med landskaps- och social- och hälsovårdsreformen uppstår en kontaktyta mellan kommunen och landskapet. Kommunen och landskapet har också i framtiden samma kunder, dvs. kommuninvånarna. Också de genomgripande processerna – livskraft, delaktighet och välfärd och hälsa – är gemensamma. Det finns ett uppenbart behov av samarbete mellan kommunerna och landskapet. Det finns skäl att ända från början skapa goda förutsättningar och förfaranden för förhandlingarna och samarbetet i kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen.

Kommunen förnyas genom att man involverar invånarna och andra partner, tar till vara människors kunskaper och smidigt provar nya verksamhetsformer. I kommunens verksamhet understryks i framtiden framför allt öppenhet och information, försöksorienterad utveckling och förebyggande av problem samt nätverk och partnerskap.

Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021

Kommunerna får stöd att utveckla sin roll och sin verksamhet under följande fullmäktigeperiod. Kommunerna som utgår från sina egna styrkor klarlägger de olika rollerna och uppgifterna i framtidens kommun. Kommunerna utvecklar tillsammans nya modeller för ledning, partnerskap, interaktion och nätverk och delar med sig av god praxis till varandra. Kommunerna får sparring och ny information för sitt prognostiserings-, strategi- och framtidsarbete samt för att introducera de nya förtroendevalda.

Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021 består av följande projekt:

  • Nya generationens organisation och ledarskap (USO 4)
  • Kommunen som främjare av välfärd
  • Bildningskommunens roller och stöd
  • Kommunen som främjare av livskraft i olika verksamhetsmiljöer
  • Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun

Delta i diskussionen på Twitter med #tulevaisuudenkunta

tags

Vad då för välfärd?

Främjandet av kommuninvånarnas välfärd är kommunernas viktigaste uppgift. Välfärdsfrämjandet handlar om att fatta beslut till exempel om planläggning, sandning av gator, klasstorlek eller simhallsavgifter.
narrow

Publikation: Kom och bygg framtidens kommun

Publikation: Framtidsbilder av kommunerna

Publikation: Tulevaisuuden kunta (inledning och efterord på svenska)

Publikation: Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä (på finska)

Framtida roller

Affischen: Kommunens framtida roller

Här kan du ladda ner affischen Kommunens framtida roller i färg och tryck till önskad storlek (max 1500 mm x 740 mm).
lateral-image-right