Regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservice

Alueelliset kokeilut, kartta

I juni 2016 utvaldes fem projekt på kommunal nivå och tre på landskapsnivå till regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservice.  Målet är att stödja en aktivering av framför allt de mest svårsysselsatta, främja deras ställning på arbetsmarknaden och stärka möjligheterna att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Målet med försöken är att de nuvarande totalkostnader som arbetslösheten orsakar de offentliga finanserna ska minska med 10 procent.

Beloppet av kommunernas satsningar för att främja sysselsättningen beräknas enligt Kommunförbundet redan stiga till över 800 miljoner euro om året. Det är viktigt att en optimal fördelning av resurser kan utprövas innan reformerna träder i kraft.

En utvärderings- och verksamhetsstudie (en s.k. TEAS-undersökning) har inletts som stöd för genomförandet av försöken. Den finansieras av Statsrådets kansli och pågår till slutet av november 2018. Studien genomförs med hjälp av en metod för utvecklande utvärdering som stöder projekten och ger tillgång till resultaten av olika åtgärder inom försöken redan under försökens gång. Med hjälp av utvärderingsstudien identifieras sådana verksamhetsmodeller, tjänster och produktionssätt som införs i försöken och som kunde utnyttjas i de kommande reformerna.

Genom försöken vill man få fram synpunkter, erfarenheter och praktiska verktyg som stöd för att de kontaktytor som uppstår mellan kommunerna, städerna, landskapen och staten ska fungera. Nya strukturer kräver nya förfaranden och verksamhetsmodeller med vilka olika målgruppers behov och olika aktörers intressen kan samordnas. Genom att verksamhetsformerna förnyas skapas nya, kundorienterade servicemodeller. Försöken ger snabbt ny information om i vilken mån kommunerna och regionerna kan svara på de utmaningar som skötseln av sysselsättningen innebär. Utgående från resultaten i försöken kan man bedöma och stödja den praktiska arbetsfördelningen mellan landskapet och de stora kommunala aktörerna.

tags