Gator och allmänna områden

Placering av ledningar och anordningar

Enligt 161 § i markanvändnings- och bygglagen är ägaren och innehavaren av en fastighet skyldig att tillåta att en ledning som betjänar samhället eller en fastighet placeras på det område han eller hon äger eller innehar, om inte placeringen kan ordnas på något annat tillfredsställande sätt och till skäliga kostnader. Detsamma gäller mindre anläggningar, konstruktioner och anordningar som hör till ledningarna. En ledning och en annan anordning får inte anläggas så att planläggningen av området eller genomförandet av planen försvåras.

Bestämmelserna i 161 § i markanvändnings- och bygglagen tillämpas på andra ledningar än datakommunikationskablar som placeras i enlighet med 28 kapitlet i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Ledningar ska placeras på rätt sätt för att samhällstekniken ska fungera. Ibland är man tvungen att överväga placeringen från fall till fall, men det finns också situationer där samma frågor återkommer vid olika objekt. Kommunförbundet har tillsammans med olika organisationer utarbetat handböcker och avtalsmallar för kommuner och ledningsägare i syfte att förenhetliga förfaringssätten vid placeringen av ledningar.

Infopaket om hur ledningar ska placeras

Kommunförbundet har tillsammans med Finsk Energiindustri rf sammanställt en serie stordior om hur samhällstekniska ledningar ska placeras. Serien gavs ut i mars 2018 och båda organisationerna publicerar den på sin webbplats. Där beskrivs placeringen av ledningar i enlighet med 161 § i markanvändnings- och bygglagen. Det primära syftet är att parterna kommer överens om var ledningarna ska dras. Stordiaserien redogör för parternas ansvar och skyldigheter. I ljuset av tidigare rättsfall presenteras tolkningar av bland annat vad som avses med konstruktioner och anordningar som hör till ledningar samt vilka slags ledningar som omfattas av lagens tillämpningsområde. Serien beskriver också vad man ska göra när parterna inte kommer överens, och att ärendet då avgörs av den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten på ansökan av ledningens ägare.

Mall för samarbetsavtal mellan en kommun och ett teleföretag om att upprätthålla telenät på allmänna områden

För samarbetsavtal mellan kommuner och teleföretag utarbetades en mall 2009. Avtalsmallen är utarbetad av Kommunförbundet och FiCom som rekommenderar att kommunerna använder mallen när de ingår avtal med teleföretag. Under beredningen hördes representanter för kommuner och teleföretag.

I samarbetsavtalet kommer kommunen och teleföretaget överens om tillvägagångssätt, rättigheter och skyldigheter i samband med placering, anläggande och underhåll av företagets ledningar, anordningar och konstruktioner på allmänna områden som kommunen äger eller förvaltar. Överenskommelsen gäller också flytt av anordningar och fördelning av kostnaderna för detta mellan kommunen och företaget. Gemensamt överenskomna förfaringssätt främjar samarbetet och skapar klarhet. Samtidigt kan man utveckla hur placeringen av telenät kan samordnas med andra nätverk, minska olägenheterna som placeringen förorsakar samt göra besparingar. Projektspecifika avtal om placering av ledningar och anordningar blir enklare och enhetligare när man kan hänvisa till ett samarbetsavtal.

Rekommendationsavtal om ledningar som grävs ner i marken

År 2010 ingicks ett rekommendationsavtal om ledningar som grävs ner i marken mellan Kommunförbundet, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry och Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf. Avtalet gäller anläggande och underhåll av ledningar som grävs ner i marken och användning av tillhörande markområden. Ersättningsgrunder och ett formulär för avtal om nyttjanderätt hör till avtalet. Rekommendationsavtalet och bilagorna omarbetas för närvarande och den nya versionen läggs ut på denna webbplats.

Styrning av arbeten på gator och andra allmänna områden

I Kommunförbundets publikation om styrning av arbeten på gator och andra allmänna områden (Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen) behandlas mer ingående bland annat anmälningsförfarandet för arbeten på allmänna områden och avgifterna i sammanhanget. I publikationen (på finska) ingår också en mall för kommunens föreskrifter om arbeten på allmänna områden. Trots att lagstiftningen till vissa delar har ändrats sedan publikationen gavs ut, är publikationens innehåll fortfarande aktuellt vad gäller förfaringssätten. Publikationen kan laddas ner avgiftsfritt på Kommunförbundets webbshop http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3166

tags
Hanna Kemppainen

Förnamn
Hanna
Efternamn
Kemppainen
sakkunning i samhällsteknik

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2377
Mobiltelefon
+358 50 336 5084
Ansvarsområden
  • gatuunderhåll
  • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
  • upphandling inom tekniska sektorn
  • koordinering av KEHTO-forumet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka