Anne Jarva

AnneJarva

Jag är utvecklingschef på enheten Regioner och samhällen. Till mina uppgifter hör intressebevakning, service och utveckling för kommunerna i markanvändnings- och planläggningsfrågor.

Det innebär att påverka sektorlagstiftningen och den statliga styrningen och att utveckla metoder för planering och styrning av samhällsbyggandet. För närvarande är totalrevideringen av markanvändnings- och bygglagen och utvecklingen av planläggningssystemet aktuella. Förändringsbehov uppstår bland annat i och med förvaltningsreformerna, de utvecklade planeringsmetoderna och de starkare partnerskapen.

Landskapsreformen ändrar på kommunernas verksamhetsmiljö och betonar markanvändningens betydelse inom utvecklingen av kommunens livskraft. I växande stadsregioner behövs det strategiska visioner och ett brett samarbete mellan kommuner, landskap och staten när det gäller att samordna markanvändning, boende och trafik. Den praktiska planeringen, informationshanteringen och interaktionen behöver effektiviseras genom varierande digitala projekt, och erfarenheterna från dem bör komma alla kommuner till godo. Samtidigt kan man underlätta samarbetet mellan kommuner, fastighetsutvecklare och byggare när projekten genomförs.

Jag är arkitekt och har arbetat inom planläggning och byggande i över tjugo år, som planerare, lärare och sakkunnig i miljöförvaltning. I mars 2017 kom jag till Kommunförbundet från Hyvinge stad där jag var planläggningschef i fem år.

tags