Energiproduktion och energiförsörjning

Energistöd

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja energistöd inom ramen för sina årliga anslag. Också Europeiska Unionen kan bevilja finansiering för energi.  

Kommunernas investeringar i energisparande och energiproduktion

Kommunernas och företagens investeringar i energisparande och produktion av förnybar energi finansieras huvudsakligen av Tekes. Stöd kan sökas kontinuerligt hos Tekes, men alltid innan projektet inleds. Ansökningarna lämnas in elektroniskt.

I energisparinvesteringar som gäller normal teknik prioriteras kommuner och samkommuner som anslutit sig till kommunernas energieffektivitetsavtal. Ansökningar om stora stöd behandlas fortsättningsvis av Arbets- och näringsministeriet.

Inmatningstariff och stöd för elproduktion

För att nå målet att öka andelen förnybar energi fram till 2020 är stödformen ett system med inmatningstariff och stöd för elproduktion med förnybar energi. I begränsad omfattning gäller systemet också vindkraft, biogas och skogsflis samt träbränsle inom industrin vid elproduktion.

Energimyndigheten sköter de praktiska ärendena kring inmatningstariffen och produktionsstödet.

Tilläggsuppgifter