Snabbtestet KISA

Arviointi

Snabbtestet KISA utreder utvecklingsbehoven inom kommunens kommunikation. Snabbtestet är ett verktyg för bedömning av kommunens kommunikation, med vilket det går att kartlägga nuläget och de aktuella områden som behöver utvecklas.

Efter att utvecklingsområdena kartlagts kan man

  • ställa upp mål för kommunens kommunikation
  • anvisa utvecklingsmedel i verksamhetsplaner
  • precisera prioriteringarna i kommunikationsplanen och
  • utvärdera resultaten.

Snabbtestet KISA kan också användas som stöd vid utvecklingssamtal om kommunikationsverksamheten. De kommunvisa resultaten av snabbtestet är sinsemellan jämförbara.

Brett tillämpbart i kommunerna

Snabbtestet KISA är ett verktyg både för kommunledningen och för kommunikationsexperterna. Ledningen får information om kommunikationen som stöd för den strategiska ledningen. Snabbtestet hjälper de kommunikationsansvariga att ta fram områden som behöver utvecklas både i kommunens kommunikation och i den egna kompetensen.

Självvärdering lämpar sig också för de kommunala sektorerna och deras separata verksamhetsenheter, och i tillämpliga delar även för samkommuner.

Behändig checklista

Snabbtestet KISA lämpar sig väl som checklista. Genom de olika delområdena i utvärderingen vill man försäkra sig om att alla viktiga aspekter som gäller utvecklingen av kommunens kommunikation beaktas.

Självvärderingsformuläret kan användas i sin helhet eller efter behov. Det viktiga är att lyfta fram utvecklingsobjekt och att se över utvecklingen årligen.

Det lönar sig att dra nytta av snabbtestet också som ett gruppverktyg för de kommunikationsansvariga i kommunen, till exempel genom att man gör testet tillsammans och diskuterar de viktigaste utvecklingsobjekten.

Också som elektroniskt formulär

Snabbtestet går att fylla i elektroniskt. Med hjälp av formuläret är det lätt att jämföra situationen för den egna kommunens kommunikation med kommunikationen i andra kommuner.