ICPC-2 Den internationella primärvårdsklassifikationen

Den internationella primärvårdsklassifikationen (ICPC-2) är ett av de viktiga kodverken som används vid dokumentering av patientuppgifter i journalhandlingarna. Med hjälp av ICPC-2 kan man registrera uppgifter om patientens hälsoproblem, symptom och besvär eller sjukdomar och åkommor. Klassifikationen kan också användas för att registrera de orsaker till att söka vård som patienten anger. Den omfattar också en avdelning för registrering av undersöknings- och vårdåtgärder.

Definiering av sjukdomar är en av de viktigaste medicinska uppgifterna. Diagnosuppgifter har traditionellt registrerats enligt WHO:s klassifikation ICD-10. I Finland är användningen av klassifikationen obligatorisk inom den specialiserade sjukvården sedan 1996. Inom primärvården har diagnosuppgifter fram till de senaste åren registrerats främst i textform.

Den internationella klassifikationen inom primärvården, ICPC-2, har utvecklats till att motsvara i synnerhet behoven på primärvårdsnivå. Den är särskilt avsedd för situationer där vårdprocesser och servicekedjor inleds. ICPC-2 används i Finland i huvudsak för registrering av uppgifter om diagnos och orsak till besök.

ICPC-2 har godkänts som en del av WHO:s familj av internationella klassifikationer (WHO-FIC). Klassifikationen har utvecklats och den upprätthålls av sakkunniga i praktisk medicin, dvs. allmänläkare och familjeläkare, tillsammans med sakkunniga i klassifikation och akademiska forskare (WICC). Rättigheterna till ICPC-2 hör till Allmänläkarnas världsorganisation (Wonca).

För registrering av uppgifter om diagnos och orsak till besök med ICPC-2 gäller samma allmänna anvisningar som för ICD-10. Både läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan använda antingen ICPC-2 eller ICD-10: antingen - eller; eller både - och.

I enlighet med nationella definitioner registrerar läkarna diagnosen (ICPC-2/ICD-10) antingen i fältet under diagnosrubriken eller direkt i strukturen för diagnosuppgifter. Sjukskötare, hälsovårdare, fysio- och ergoterapeuter och övriga motsvarande yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården registrerar de hälsoproblem och orsaker till besök (ICPC-2/ICD-10) som de behandlat i fältet under rubriken för orsak till vård eller som uppgifter om orsak till besök direkt i strukturen för uppgifter om diagnos/orsak till besök.

Koden/kodrubriken väljs utgående från besöket på mottagningen eller kontakten med kunden och baserat på en yrkesutbildad persons bedömning och tolkning. Andra yrkesutbildade personer än läkare använder diagnosrubrik eller diagnosdatastruktur endast när de agerar som teknisk registrerare av uppgifter, till exempel vid pararbete mellan läkare och skötare. Det är då läkaren som har ansvaret för innehållet i registreringen.

Utöver allmänläkarna inom primärvården och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som håller sakkunnigmottagning kan ICPC-2 också användas inom den prehospitala akutsjukvården och samjouren för registrering av orsaken till vård.  Användningen av ICPC-2 stöder insamlingen av formbundna data genom hela vårdprocessen, från uppkomsten av vårdbehovet och det inledande vårdskedet.

Fastställandet av sambanden mellan klassifikationen ICPC-2 och sjukdomsklassifikationen ICD-10 gör det möjligt att bland annat sammanställa de uppgifter om patientens sjukhistoria som publiceras i informationshanteringstjänsten. Uppgifterna kan också utnyttjas vid insamling av nationell statistik samt som stöd för planering, uppföljning och beslut.

Främjande av användningen av ICPC-2, underhåll och distribution

Kommunförbundet ansvarar för underhållet och utvecklingen av klassifikationen ICPC-2 enligt ett samarbetsavtal med THL. Kommunförbundet ansvarar också för kontakterna med den internationella klassifikationskommitén (WICC) inom Allmänläkarnas världsorganisation (WONCA), som ansvarar för underhållet av den internationella moderversionen av klassifikationen. En sakkunniggrupp som består av representanter för klassifikationsanvändare och övriga intressentgrupper stöder Kommunförbundet i att upprätthålla klassifikationen och utarbeta anvisningar för den samt främja ett mångsidigt utnyttjande av klassifikationen i Finland. Målet är att förenhetliga användningen och tolkningen av ICPC-2 nationellt och internationellt.

Expertgruppen inom ICPC 2016–2018

ICPC-expertgruppen sammanträder samordnad och sammankallad av Kommunförbundet. Ordförande är Tuula Kock, sakkunnigläkare (Kommunförbundet), och sekreterare är Tuija Savolainen, sakkunnig (Kommunförbundet).

Medlemmar i expertgruppen är:

  • Mikko Härkönen, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (TIETO/OPER)
  • Leea Kallio, projektchef, Helsingfors stad, hälsocentralen, informationsförvaltning
  • Sari Torkkeli, biträdande överläkare, Tammerfors stad, öppenvårdstjänster, mottagningsverksamhet
  • Tuomo Lehtovuori, överläkare, Esbo stad, Alberga hälsostation
  • Markku Nurmikari, beställaröverläkare, Tavastehus stad, Tjänster som främjar hälsa och funktionsförmåga
  • Suvi Vainiomäki, hälsocentralläkare, Allmänmedicinska föreningen i Finland SYLY r.f.
  • Kristina Kahur, sakkunnigläkare, FCG Konsultering Ab / Nationella DRG-centret

Inbjuden permanent sakkunnig i gruppen är MKD, docent Mårten Kvist, medicinsk direktör, Åbo.

 På Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

tags
Tuija Savolainen

Förnamn
Tuija
Efternamn
Savolainen
Programchef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2304
Mobiltelefon
+358 50 569 5079
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets utvecklingsprogram för informationshantering
  • kunskapsledning
  • Informationshantering inom social- och hälsovården
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Informationssamhället