Äldreservice

Kvalitetsrekommendation

Last modified

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett gott åldrande och förbättra servicen

Syftet med Social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets kvalitetsrekommendation (SHM:s publikationer 2013:11) är att trygga äldres hälsa och funktionsförmåga så gott det går. En god funktionsförmåga förbättrar livskvaliteten, minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster och håller styr på vårdkostnaderna.

Avsikten är också att stödja kommunerna i den demografiska förändringen och i verkställandet av äldreomsorgslagen (980/2012).

Det är viktigt att kommunerna i all sin verksamhet bereder sig på förändringar i åldersstrukturen och tryggar högklassiga tjänster för äldre i rätt tid. Kvalitetsrekommendationen stöder de kommunala beslutsfattarna i detta. Den är också avsedd för producenter av social- och hälsovårdstjänster och aktörer inom tredje sektorn.

Utöver äldres hälsa och funktionsförmåga behandlar kvalitetsrekommendationen delaktighet, boende och service samt personal och ledning inom vården och omsorgen.

Servicens struktur och former bör ändras så att det stöd som ges i hemmen utökas och breddas. Det är särskilt viktigt att öka utbudet av rehabiliteringstjänster. Kvalitetsrekommendationen betonar också motionens och kostens betydelse för välbefinnandet.

Kvalitetsrekommendationen innehåller riksomfattande mål för strukturen i omsorgstjänsterna, en rekommendation om att rikta personalresurser till hemvården och en rekommendation om personaldimensioneringen i serviceboende med heldygnsomsorg, inom institutionsvården och på hälsocentralernas vårdavdelningar. 

Institutet för hälsa och välfärd följer utvecklingen av både personalstyrkan och uppgiftsstrukturen i kommunerna och verksamhetsenheterna genom enkäter om uppföljningen av äldreomsorgslagen.

Föregående rekommendation, Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre, publicerades 2008 och den första, Kvalitetsrekommendation om vård och tjänster för äldre, gavs 2001. 

Mer på webben

THL Uppföljning av äldreomsorgslagen (på finska)

 

 

tags

Eevaliisa Virnes

Eevaliisa Virnes
Eevaliisa
Virnes
Ansvarsområden
  • service som riktar sig till äldre personer
  • hemservice
  • närståendevård
  • boendeservice
  • institutionsvård
Telefonnummer
+358 9 771 2364

Hannele Häkkinen

Hannele Häkkinen
Hannele
Häkkinen
Sakkunnig
Ansvarsområden
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  • samarbete kring olycksfall
  • företagshälsovård
  • HOPE-expertutbyte
Telefonnummer
+358 9 771 2307