Social- och hälsovårdstjänsterna läggs om

familjen

Reformens mål

Målet för reformen är att garantera invånarna mer rättvisa social- och hälsovårdstjänster till rimliga kostnader. Hörnstenarna i den nya social- och hälsovården kommer att vara starka organisatörer, integrerade tjänster, valfrihet, stävjad kostnadsökning och digitalisering.

Reformhelheten

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen bildar en helhet som består av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om införande av dessa lagar, lagen om landskapens finansiering och ett stort antal ändringar i övrig lagstiftning. Regeringens propositioner har överlämnats till riksdagen och avsikten är att de ska godkännas under vårsessionen 2017.

Enligt regeringsprogrammet omfattar social- och hälsovårdsreformen också en utvidgning av valfriheten och en förenkling av systemet med flera finansieringskanaler. Ett utkast till proposition om kundens valfrihet inom social- och hälsovården är på remiss till 28.3.2017. Avsikten är att lagförslaget ska lämnas till riksdagen för beslut under vårsessionen. Beredningen av en förenkling av systemet med flera finansieringskanaler fortsätter.

Organiseringsansvar inom social- och hälsovården

Om lagförslagen godkänns i den form de framförts överförs organiseringsansvaret för den kommunala social- och hälsovården till 18 landskap med självstyrelse som inrättas 1.1.2019. Till landskapets organiseringsansvar hör social- och hälsovårdens uppgifter och service samt främjande av välfärd och hälsa i samarbete med kommunerna i området. I syfte att garantera det regionala samarbetet och en ändamålsenlig servicestruktur inrättas det fem samarbetsområden för social- och hälsovården.

Landskapets organiseringsansvar innefattar dessutom ansvar för samordning av kundernas social- och hälsovårdstjänster till helheter samt samordning av verksamheten med kommunens, statens och landskapets övriga tjänster. Landskapet ska dessutom se till att alla tjänsteproducenterna samarbetar sinsemellan så att kunderna har tillgång till samordnade tjänster.

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården

Om lagstiftningen om valfrihet godkänns som den framställts kan kunden välja social- och hälsocentral och tandklinik. Servicen kan produceras av ett bolag som landskapet äger, ett privat företag eller en organisation. Vid social- och hälsocentralen får man tjänster av en sjukskötare eller läkare samt råd som hänför sig till socialservicen och kortvarig socialservice.

Kunden har också rätt att få en betalsedel från social och hälsocentralen eller tandkliniken. Med betalsedeln kan kunden skaffa en enskild tjänst av andra serviceproducenter.

Landskapets affärsverk producerar jourtjänster samt största delen av den specialiserade sjukvården och socialservicen. Kunden kan välja ett verksamhetsställe för offentliga tjänster i vilket landskap som helst.

Landskapets affärsverk beviljar vid behov en kundsedel för genomförande av kundplanen, om landskapet har beslutat införa en sådan sedel. Kundsedeln kan användas exempelvis för tjänster inom hemvården eller för vissa åtgärder inom den specialiserade sjukvården. Kunden kan då fritt välja en registrerad serviceproducent.

Landskapet ska införa en personlig budget inom de tjänster för äldre, funktionshindrade och utvecklingsstörda som inte hör till direktvalstjänsterna. En personlig budget förutsätter att det är fråga om kunder som har ett kontinuerligt behov av stöd och hjälp och som kan planera och ha kontroll över sina samlade tjänster.

Beredning

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den riksomfattande beredningen av vårdreformen. Beredningen leds av understatssekreterare Tuomas Pöysti. Nationella förändringsledaren Sinikka Salos uppgift är att främja beredningen av reformen i landskapen och säkerställa att nationellt enhetliga principer tillämpas i landskapen och å andra sidan att olikheterna mellan landskapen beaktas. I landskapen har det redan 2016 utförts olika uppgifter som hänför sig till beredningen av reformen. Det har utsetts förändringsledare, med ansvar för vårdreformen, som leder landskapens beredningsgruppers arbete och styrgrupper med ansvar för den politiska förändringsledningen.

Beredningens faser

Reformen bereds under vintersäsongen 2017. I beredningsskedet skapas förutsättningar för överföringen av uppgifter, personal och egendom bl.a. genom kartläggningar av nuläget och föranalyser. Beredningsarbetet pågår tills lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen träder i kraft 1.7.2017.

Temporärt beredningsorgan

Om lagpaketet som hänför sig till vård- och landskapsreformen godkänns i riksdagen och lagen om införande av landskapslagen och lagen om ordnandet av social- och hälsovården (införandelagen) träder i kraft den 1 juli 2017 inleder det temporära beredningsorganet sin verksamhet.  Lagen föreskriver om införandet av landskapslagen och lagen om ordnandet av social- och hälsovården och om vilka åtgärder införandet kräver.  Det temporära beredningsorganets centrala uppgift är att organisera landskapets verksamhet och start tills landskapsfullmäktige valts vid ingången av år 2018. Det temporära beredningsorganet fortsätter beredningen av det föregående skedet. I en del av landskapen har beredningen framskridit längre redan i det föregående skedet.

Landskapsfullmäktiges mandatperiod inleds 1.3.2018 

Det första landskapsfullmäktigevalet kommer att hållas i januari 2018.  Landskapsfullmäktiges mandatperiod börjar den 1 mars 2018 och räcker till utgången av maj 2021. Det temporära beredningsorganets mandatperiod slutar när landskapsfullmäktige har valts och den landskapsstyrelse som landskapsfullmäktige tillsatt har inlett sin verksamhet.

Landskapsfullmäktiges och landskapsstyrelsens uppgift är att under år 2018 bereda och avgöra frågor som har att göra med överföringen av organiseringsansvaret för servicen den 1 januari 2019. De nya landskapen inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.

Mer på Kommunförbundets webbsidor

Mer på webben

tags

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Sote-neuvonta

Kontaktinformation
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Palvelusähköpostit