Närståendevård

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Stödet för närståendevård omfattar behövliga tjänster för den vårdbehövande, vårdarvode till närståendevårdaren och ledighet och service som stöder närståendevården. Med närståendevårdare avses en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära och som ingått ett avtal om närståendevård med kommunen.

Innehåll:

År 2015 fick cirka 45 300 personer stöd för närståendevård, av vilka 67 procent hade fyllt 65 år, 17 procent var 18–64 år och 16 procent var 0–17 år. Antalet vårdare som ingått ett avtal om stöd för närståendevård uppgick till 44 100, av vilka 57 procent hade fyllt 65 år.

Kommunen/samkommunen bestämmer i vilken utsträckning den ger stöd för närståendevård och hur mycket resurser i budgeten som anvisas till stödet för närståendevård.

I lagen om stöd för närståendevård (937/2005) bestäms bland annat om förutsättningarna för beviljande av stöd, om service som stöd för närståendevården, om närståendevårdarens ledigheter, om vårdarvoden, om vård- och serviceplaner och om avtal om närståendevård. Kommunen/samkommunen beslutar om grunderna för beviljande av stöd för närståendevård inom de gränser som bestämmelserna medger.

Vårdarvode

Stödet för närståendevård innehåller alltid ett vårdarvode som betalas i pengar. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Från 1 januari 2019 är vårdarvodet minst 399,91 euro i månaden. Under en tung behandlingsfas ska vårdarvodet under en övergångsperiod vara minst 799,81 euro per månad.

Vårdarvodet betalas till närståendevårdaren. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst på vilken förskottsinnehållning tas ut. Arvodena justeras varje kalenderår med en lönekoefficient som fastställs enligt 96 § i lagen om pension för arbetstagare. Indexjusteringen 1.1.2019 är ungefär 1,87 procent jämfört med år 2018.

Enligt 4 a § i lagen om stöd för närståendevård kan avlösarservice under närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro ordnas genom ett uppdragsavtal som kommunen ingår med avlösaren. Kommunen beslutar hur stora vårdarvodena för närståendevård ska vara. Höjningen av vårdarvodena med cirka 1,87 procent  från 1.1.2019 gäller även arvodena för avlösarservice som ordnas som stöd för närståendevård. (SHM Kommuninfo 13/2018)

Tjänster för vårdbehövande

Stödet för närståendevård omfattar vid sidan av vårdarvodet de tjänster som är nödvändiga för den vårdbehövande. Tjänster som ingår i eller kompletterar stödet för närståendevård kan till exempel vara hjälpmedelstjänster, hemservice och hemsjukvård, eller korttidsvård på institution eller i serviceboende med heldygnsomsorg.

Service till stöd för närvården

Kommunen ska vid behov ordna handledning och utbildning för närståendevårdare. Kommunen ska likaså vid behov ordna undersökningar av närståendevårdarnas välmående och hälsa samt social- och hälsovårdstjänster som stöder hälsan och vårduppdraget. (SHM Kommuninfo 6/2016 och Kommuninfo 3/2015).

Ledighet för närståendevårdare

De närståendevårdare som har ingått ett avtal om närståendevård har enligt lagen om stöd för närståendevård rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. En närståendevårdare som är bunden av vården dygnet runt eller fortgående varje dag har även i fortsättningen rätt till minst tre dygn ledig tid per månad. Kommunen och närståendevårdaren kan komma överens om att närståendevårdaren tar ut ledigheter under flera perioder som är kortare än ett dygn.

Kommunen kan ordna flera lediga dagar än de två eller tre dygn som bestäms i lag samt rekreationsledighet för kortare tid än ett dygn.

Med stöd av lagen om stöd för närståendevård kan kommunen ordna avlösarservice under närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro genom att ingå ett uppdragsavtal med en avlösare. Avlösarens hälsa och funktionsförmåga bör motsvara de krav som ställs för närståendevård. Avlösningen kan ordnas på så sätt, om närståendevårdaren samtycker till det. Vidare förutsätts det att arrangemanget genomförs med beaktande av den vårdbehövandes åsikt. Arrangemanget måste också anses vara förenligt med den vårdbehövandes bästa.

Kommunen ska besluta om grunderna för det arvode som betalas. Avlösaren har samma arbetsrättsliga ställning och pensions- och olycksfallsförsäkringsskydd som närståendevårdaren. (SHM Kommuninfo 5/2011)

Service- och vårdplan

Som stöd för närståendevård upprättas en servoce- och vårdplan tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren. Service- och vårdplanen bifogas avtalet om närståendevård.

Beslut om stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård söks av den kommun eller samkommun som ansvarar för den vårdbehövandes stöd för närståendevård. Stöd för närståendevård söks av den vårdbehövande som delges ett skriftligt beslut om stödet. Om beslutet är delvis eller helt negativt ska avslaget motiveras i beslutet. Beslut om service för enskilda klienter fattas i regel av en tjänsteinnehavare inom socialvården. En klient som är missnöjd med beslutet kan söka ändring i det.

Avtal om närståendevård

Närståendevårdaren och kommunen ingår ett avtal om närståendevård som innehåller uppgifter om vårdarvode och betalningssätt, vårdarens rätt till lagstadgad ledighet och ordnande av övrig ledighet och rekreationsledighet samt betalning av vårdarvode om vården avbryts av skäl som beror på närståendevårdaren eller av andra än hälsoskäl som beror på den vårdbehövande. Ett avtal om stöd för närståendevård gäller tills vidare och är tidsbundet endast av särskilda skäl.

Enligt arbetsavtalslagen står närståendevårdarna inte i anställningsförhållande till den kommun som har ingått avtalet eller till den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare. Närståendevårdaren omfattas av pensions- och olycksfallsförsäkringsskyddet enligt 10 § i lagen om stöd för närståendevård.

Ledighet enligt socialvårdslagen

Kommunen kan enligt 27 b § i socialvårdslagen ordna lediga dagar utan avtal om närståendevård för en anhörig eller närstående som dagligen ger en vårdbehövande bindande vård och omsorg. Kommunen ska sörja för vården av den vårdbehövande under närståendevårdarens ledighet.

tags
Sami Uotinen

Förnamn
Sami
Efternamn
Uotinen
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2623
Mobiltelefon
+358 50 341 3349
Ansvarsområden
  • juridiska ärenden inom socialvården
  • datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kommunförbundets jurister