Rätten att välja hemkommun och rätten att anlita service i en annan kommun

Lagen om hemkommun och socialvårdslagen trädde i kraft 1.1.2011 (1377–1378/2010). Riksdagen godkände lagändringarna i enlighet med regeringens proposition (RP 101/2010).
Ändringen i lagen om hemkommun innebär att begränsningen i rätten att byta hemkommun har slopats. I enlighet med detta har också socialvårdslagen ändrats i fråga om anlitande av tjänster och kostnadsersättningar mellan kommunerna. Syftet med lagändringarna är att ge äldre och handikappade rätt att fritt välja sin boningsort.

Den s.k. institutionsvårdsbegränsningen i lagen om hemkommun har fått ny ordalydelse, enligt vilken en persons hemkommun inte ändras om han eller hon bor i en annan kommun huvudsakligen på grund av vård i familjevård eller institutionsvård, eller boende med boendeservice. Lagen om hemkommun har fått en ny 3 a § som föreskriver att om en person är placerad i familjevård eller institutionsvård eller i boende med boendeservice någon annanstans än i sin hemkommun, kan han eller hon trots 3 § 2 punkten välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun. För att personen ska ha rätt att välja hemkommun ska vården eller boendet beräknas pågå eller ha pågått över ett år.  Hemkommunen ändras från och med den dag då flyttanmälan anlänt. Enligt 42 a § i socialvårdslagen övergår ansvaret för att ordna service för personen till den nya hemkommunen från och med flyttningsdagen.

Till socialvårdslagen fogades en ny 16 a § där det stadgas om uppsökande av service i en annan kommun på eget initiativ. Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan anhålla om socialservice och vårdplats där på samma grunder som om han eller hon vore kommuninvånare. Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun och fatta beslut i ärendet.

Sökanden ska inom två veckor efter att ha fått ett positivt beslut meddela kommunen om han eller hon tar emot servicen. Sökanden har rätt att inom tre månader efter att ha fått del av beslutet flytta till den vårdplats som anvisas. Då byts också hemkommunen.  Om personen försummar dessa tidsfrister, förlorar han eller hon rätten till den service som beslutet gäller. Personen kan ansöka om service bara i en kommun åt gången. Ansökan behandlas inte om personen har lämnat in en likadan ansökan i en annan kommun och behandlingen av den fortfarande pågår.

I 42 b § i socialvårdslagen bestäms om ersättningar mellan kommunerna. Både i situationer som avses i 42 a § (placerad i en annan kommun) och 16 a § (ansökan på eget initiativ) är det fortfarande personens tidigare hemkommun som ansvarar för de faktiska kostnaderna för familjevård eller institutionsvård eller för boende med boendeservice enligt kommunens beslut. Den nya hemkommunen tar ut en ersättning av den tidigare hemkommunen till ett belopp som motsvarar kostnaderna. När ersättningen beräknas avdras statsandelen och klientavgifter som tagits ut. Med statsandel som avdras avses statsandelen för de kalkylerade kostnaderna per invånare för social- och hälsovården som bestäms på grundval av personens åldersklass och som motsvarar statsandelsprocenten enligt 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice.

Kommunerna kan, om de så vill, komma överens om ersättningsnivån också på något annat sätt. Enligt lagen svarar den nya hemkommunen för tillhandahållandet av och kostnaderna för de tjänster som avtalet inte omfattar. Hänvisningen till avtalet är i detta sammanhang något oklar. Den nya hemkommunens kostnadsansvar torde ändå inte begränsas till situationer där kommunerna kommit överens om ersättning, utan den nya hemkommunen torde svara för nya servicebehov som uppkommit efter flyttningen. Socialvårdslagens innehåll är inte heller till övriga delar särskilt entydigt.

Om personens hemkommun ändras på nytt övergår ansvaret för att tillhandahålla service till den nya hemkommunen medan ansvaret för kostnaderna kvarstår hos den ursprungliga hemkommunen.

Närmare upplysningar om kostnadsersättningssystemet:
Tero Tyni, sakkunnig, tfn 09 771 2246, 050 364 8163 

Sami Uotinen

Förnamn
Sami
Efternamn
Uotinen
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2623
Mobiltelefon
+358 50 341 3349
Ansvarsområden
  • juridiska ärenden inom socialvården
  • datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kommunförbundets jurister