Rätten att välja hemkommun och rätten att anlita service i en annan kommun

Ändringarna i lagen om hemkommun och i socialvårdslagen (1377–1378/2010) trädde i kraft 1.1.2011. Riksdagen godkände lagarna i enlighet med regeringens proposition (RP 101/2010). Ändringen av lagen om hemkommun innebär att begränsningen i rätten att byta hemkommun har slopats. I anslutning till detta har också socialvårdslagen ändrats i fråga om anlitande av tjänster och kostnadsersättningar mellan kommunerna. Syftet med lagändringarna är att ge äldre och personer med funktionsnedsättning rätt att fritt välja boningsort.

Den s.k. institutionsvårdsbegränsningen i lagen om hemkommun har fått ny ordalydelse, enligt vilken en persons hemkommun inte ändras om han eller hon bor i en annan kommun huvudsakligen på grund av vård i familjevård eller institutionsvård, eller boende med boendeservice. Lagen om hemkommun har fått en ny 3 a § som föreskriver att om en person är placerad i familjevård eller institutionsvård eller i boende med boendeservice någon annanstans än i sin hemkommun, kan han eller hon trots 3 § 2 punkten välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun. För att personen ska ha rätt att välja hemkommun ska vården eller boendet beräknas pågå eller ha pågått över ett år. Hemkommunen ändras i dylika fall från och med den dag då flyttanmälan anlänt. Enligt den alltjämt gällande 42 a § i den tidigare socialvårdslagen (710/1982) övergår ansvaret för att ordna service för personen till den nya hemkommunen från och med flyttningsdagen.

Bestämmelsen i 60 § i socialvårdslagen (i den tidigare socialvårdslagen fanns bestämmelsen i 16 a §) gäller ansökan om service i en annan kommun på eget initiativ. Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan anhålla om socialservice och vårdplats där på samma grunder som om han eller hon vore kommuninvånare. Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun och fatta beslut i ärendet.

Sökanden ska inom två veckor efter att ha fått del av ett positivt beslut meddela kommunen om han eller hon tar emot servicen. Sökanden har rätt att inom tre månader efter att ha fått del av beslutet flytta till den vårdplats som anvisas. Då byts också hemkommunen. Om personen försummar dessa tidsfrister, förlorar han eller hon rätten till den service som beslutet gäller. Personen kan ansöka om service bara i en kommun åt gången. Ansökan behandlas inte om personen har lämnat in en likadan ansökan i en annan kommun och behandlingen av den fortfarande pågår.

I den tidigare socialvårdslagens 42 b §, som alltjämt är i kraft, bestäms om ersättningar mellan kommunerna. Både i situationer som avses i 42 a § i den tidigare socialvårdslagen (placerad i en annan kommun) och i 60 § i socialvårdslagen (ansökan på eget initiativ) är det fortfarande personens tidigare hemkommun som ansvarar för de faktiska kostnaderna för familjevård eller institutionsvård eller för boende med boendeservice som grundar sig på kommunens beslut. Den nya hemkommunen tar ut en ersättning av den tidigare hemkommunen till ett belopp som motsvarar kostnaderna. När ersättningen beräknas avdras statsandelen och klientavgifter som tagits ut. 

Kommunerna kan, om de så vill, komma överens om ersättningsnivån också på något annat sätt. Enligt lagen svarar den nya hemkommunen för tillhandahållandet av och kostnaderna för de tjänster som avtalet inte omfattar. Paragraftextens hänvisning till avtalet är i detta sammanhang något oklar. Den nya hemkommunens kostnadsansvar torde ändå inte begränsas till situationer där kommunerna kommit överens om ersättning, utan den nya hemkommunen torde svara för nya servicebehov som uppkommit efter flyttningen. Faktum är att socialvårdslagens innehåll inte heller till övriga delar är särskilt entydigt.

Om personens hemkommun ändras på nytt övergår ansvaret för att tillhandahålla service till den nya hemkommunen medan ansvaret för kostnaderna kvarstår hos den hemkommun som personen flyttar från.

Närmare upplysningar om kostnadsersättningssystemet:
Mia Malmila, sakkunnig, tfn 09 771 2204, 050 526 8113

Mer på webben

Andring till Kommuninfo 2/2011
Beräkning av ersättning till kommunen vid ändring av hemkommun i vissa situationer
30.1.2015

Rätt för personer i behov av långvarig institutionsvård, boendeservice eller familjevård att byta hemkommun och bostadsort
SHM:s och Kommunförbundets gemensamma Kommuninfo 2/2011

Sami Uotinen

Förnamn
Sami
Efternamn
Uotinen
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2623
Mobiltelefon
+358 50 341 3349
Ansvarsområden
  • juridiska ärenden inom socialvården
  • datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kommunförbundets jurister
Mia Malmila

Förnamn
Mia
Efternamn
Malmila
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2204
Mobiltelefon
+358 50 526 8113
Ansvarsområden
  • Finansiering inom social- och hälsovården
  • Ekonomisk konsekvensbedömning
  • Utveckling av statistikföring och resultatmått
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous