Aktuellt om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet

Rahoituskin uudistuu.

Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. För närvarande är det aktuellt med finansieringsreformer som gäller bland annat

 • KONST OCH KULTUR

 

Kompensation genom statsunderstöd till följd av reformen av finansieringssystemet för förberedande undervisning

Villkor:

- eleven har varit närvarande på beräkningsdagen 20.9.2016
- eleven har börjat delta i förberedande undervisning före 1.8.2016
- eleven har deltagit i förberedande undervisning över 4,5 månader.
Ansökningstid 28.4.2017- 2.6.2017.

 

Förändringar som gäller finansieringen

 

LAG OM KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN BÖRJAN AV 2018

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_147+2017.aspx

ÄNDRINGAR I LAGEN OM FINANSIERING AV UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET SAMT LAGEN OM FRITT BILDNINGSARBETET FRÅN 1.1.2018 

Statsrådet har beslutat att frysa indexhöjningarna på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde åren 2016—2019. Enligt förslaget genomförs för 2018 med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet en besparing som motsvarar indexhöjningarna i fråga om finansieringen av de verksamheter inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som omfattas av indexhöjningen. Enligt förslaget görs indexhöjningen för museer, teatrar och orkestrar och grundläggande konstundervisning samt gymnasieutbildning kalkylmässigt år 2018, men en motsvarande besparing beaktas i eurobeloppen som minskar de genomsnittliga priserna per enhet för varje kulturinstitutions- och utbildningsform med ett belopp som motsvarar indexhöjningen.  På motsvarande sätt föreslås att lagen om fritt bildningsarbete ändras så att avdrag som motsvarar indexhöjningen för 2018 görs i de genomsnittliga priserna per enhet för läroanstalter inom fritt bildningsarbete. Enligt förslaget ska besparingarna som motsvarar indexhöjningar bli bestående.  Dessutom föreslås att bestämmelsen om statsunderstöd för bibliotek i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet justeras till följd av ändringen av bibliotekslagstiftningen. 

Statsandelmottagarnas priser per enhet  http://www.oph.fi/finasnsiering/statsandelar/103/0/statsandelmottagarnas_priser_per_enhet_for_ar_2018 

 • LÄS- OCH SKRIVUNDERVISNING FÖR VUXNA 1.1.2018 - Bilagan

  • 100 % statsunderstöd i fria bildningsarbetet

 

 • FINANSIERINGEN FÖR YRKESUTBILDNING FINNS I LAGSTIFTINGEN OM YRKESUTBILDNING FRÅN BÖRJAN AV 2018.
 • LAG OM KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 1.3.2017

  http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503

  ÄNDRING AV AVGIFTERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 2016

  En ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning trädde i kraft 1.8.2016. Se http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160127 

  ÄNDRINGAR I LAGEN OM FINANSIERING AV UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 2017

  Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete ändras 1.1.2017. Ändringarna gäller inverkan av konkurrenskraftsavtalet på finansieringen, besparingarna i yrkesutbildningen och bland annat finansieringen av förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och finansieringen av grundläggande utbildning för personer som inte längre är läropliktiga. I lagen har det också gjorts ändringar i anknytning till bibliotekslagen och till ändringarna i lagen om elev- och studerandevård. Mer information om ändringarna finns i regeringens propositioner RP 177/2016, RP 206/2016 (ändringar i priset per enhet för gymnasieutbildning från 1.1.2018) och RP 238/2016 (ändring som gäller bibliotekens finansiering).

  RP 20/2017 innehåller ändringar i finansieringslagen om undervisnings- och kulturverksamhet 1.1.2019. Ändringarna gäller priset per enhet för gymnasieutbildning och finansieringen av en särskild utbildningsuppgift. I statsrådets förordning godkändes också 28.6.2017 ändringarna om beviljande av en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet 1.1.2019. Länk till förordningen.

  Lagförslaget om yrkesutbildningsreformen har godkänts att träda i kraft 1.1.2018. Finansieringen ingår i lagstiftningen. Finansieringssystemet inom yrkesutbildningen (Källa: UKM). (på finska)