Uppföljning och utvärdering av kommunernas kommunikation

Seuranta

Utvärderingen av kommunikationen bidrar till att utveckla kommunens strategiska ledning, planeringen och genomförandet av kommunikationen samt växelverkan med kommuninvånarna, personalen, medierna och intressentgrupperna.

Utöver den kvantitativa uppföljningen behövs en utvärdering av hur bekanta och välfungerande kommunikationsformerna är, en kartläggning av förväntningarna på kommunikationen och information om hur man utnyttjar olika möjligheter att delta och påverka.

KISA-systemet som utvecklats för uppföljning och utvärdering av kommunikationen omfattar konkreta utvärderingsredskap för kommunikationens olika delområden och anvisningar för tillämpningen av redskapen.

Tack vare KISA-systemet kan man utveckla kommunens kommunikation, samarbetet med kommuninvånarna, intressentgrupperna och samarbetsgrupperna och främja en spridning av god praxis i kommunerna.