Digitalisering av den byggda miljön

Hantering av naturdata

I början av 2020 inledde Miljöministeriet arbetet med att revidera naturvårdslagen. Målet är att man genom lagstiftningen ska kunna trygga den finska naturen och dess mångfald bättre än tidigare. Under 2020 inrättades en styrgrupp och flera projektarbetsgrupper för lagstiftningsprojektet. Läs mer om arbetet med att revidera naturvårdslagen här och om Kommunförbundets del i reformen här. Kommunernas ställning och uppgifter i naturvårdslagen diskuterades av en separat tillsatt kommungrupp, vars slutrapport du kan bekanta dig med här.

Ett centralt tema för reformen var hanteringen av naturdata, och hösten 2020 tillsattes en ny arbetsgrupp för ”hantering av naturdata”. Du kan bekanta dig med arbetsgruppens arbete här (på finska).

Arbetsgruppen för hantering av naturdata har färdigställt sin slutrapport. Arbetsgruppen föreslår att det i naturvårdslagen ska ingå föreskrifter om ett centralt datasystem för naturvård och de uppgifter som ska höra till systemet, samt om ansvaret för de myndigheter som är centrala med tanke på hanteringen av naturdata. Du kan bekanta dig med arbetsgruppens slutrapport från 9.2.2021 här.

Nedan finns en sammanfattning över de enkäter som Kommunförbundet skickade ut i slutet av hösten 2020 och som utredde användningen av naturdata i kommunerna och landskapsförbunden. Enkäten besvarades av 33 kommuner och sex landskapsförbund. Tanken är att resultaten ska användas i det fortsatta arbetet med att utveckla hanteringen av naturdata.

tags