Fridlysning av naturminnesmärke genom kommunalt beslut

Vad kan fridlysas som naturminnesmärke?

Med stöd av naturvårdslagen (NVL 1096/1996) är det möjligt fridlysa ett träd, en dunge, ett flyttblock eller en annan motsvarande naturformation som på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet, sitt vetenskapliga värde eller av annan motsvarande anledning kräver särskilt skydd.

Att skada eller förstöra ett fridlyst naturminnesmärke är förbjudet (NVL 23 § 3 mom).

Vem fattar beslut om fridlysningen?

Om naturminnesmärket är beläget på mark som ägs av någon annan än staten fattar kommunen beslut om fridlysningen. I kommunen har kommunfullmäktige beslutanderätten om inte beslutanderätten har delegerats vidare.

Fridlysningsbeslutets innehåll och förutsättningar

Beslutet kan fattas endast på markägarens ansökan eller med markägarens samtycke. Om minnesmärket är beläget på ett område som hör till flera fastigheter krävs samtliga fastighetsägares samtycke.

Även grannarna till en fastighet där ett minnesmärke är beläget ska höras ifall fridlysningen kan ha inverkan på användningen av deras fastigheter.

I beslutet om fridlysning anges naturminnesmärkets läge. Naturvårdslagens förbud mot skadegörelse eller förstörelse kan upprepas i beslutet, som dock inte får ange preciserande skyddsföreskrifter.  I beslutet kan ges icke-bindande information om vilka åtgärder som kan förstöra eller skada naturminnesmärket. Utöver direkta åtgärder kan indirekta åtgärder skada eller förstöra minnesmärken. Frågan måste avgöras från fall till fall. Ett egentligt skyddsområde för naturminnesmärket torde inte kunna föreskrivas, utan skyddsområdet definieras genom förbudet mot skadegörelse och förstörelse (Suvantola-Similä 2011, s. 123).  Till exempel kan det verkliga ”skyddsområdet” för ett stort träd till och med vara omfattande för att skydda trädet från sådana åtgärder som kunde störa trädets vattentillgång och därmed skada det.

För tydlighetens skull bifogas till beslutet alltid en karta som noggrant anger naturminnesmärkets läge. Det kan också vara motiverat att bifoga till exempel fotografier av minnesmärket och andra eventuella utredningar.

Beslutet ska även innehålla följande uppgifter:

  • Objektets namn
  • Kommun där objektet är beläget
  • Objektets typ enligt följande klassificering: träd, dunge, flyttblock, grotta, jättegryta, geologiskt objekt, förekomst av växtart, annat objekt. Om det gäller ett träd eller en dunge ska också trädarten eller trädarterna anges.
  • Uppgifter om markägaren (på vems mark objektet är beläget) enligt följande klassificering: kommun, privat markägare, företag eller annan sammanslutning.

Ändring i ett beslut som en kommunal myndighet fattat med stöd av 26 § i NVL får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (NVL 61 § 2 mom). Till kommunens beslut ska därmed fogas besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos den regionala förvaltningsdomstolen.

Markägaren delges bevisligen beslutet och vid behov delges även grannarna till fastigheten där minnesmärket är beläget.

Ingen avgift tas ut för beslutet även om fridlysningen skulle ske på initiativ av markägaren (NVL 70 §). Ingen ersättning för fridlysningen betalas ut till markägaren.

Åtgärder efter beslutet

Kommunernas beslut om att fridlysa naturminnesmärken registreras i datasystemet för naturvården (SATJ, det system som avses i 3 § i naturvårdsförordningen) som upprätthålls av Forststyrelsen.

När fridlysningsbeslutet vunnit laga kraft ska beslutet med bilagor (åtminstone en karta och eventuella fotografier) överlämnas till Forststyrelsen på e-postadressen luonnonmuistomerkit(at)metsa.fi.

Naturminnesmärket ska märkas ut klart och tydligt i terrängen (NVL 23 §, 26 §). Kommunen ska se till att minnesmärket märks ut korrekt i terrängen.

Det finns inga särskilda bestämmelser om markeringen av naturminnesmärken, men dessa kan i tillämpliga delar märkas ut enligt Miljöministeriets förordning om utmärkning av naturskyddsområden i terrängen (261/2016). Sålunda rekommenderas de naturminnesmärkesskyltar som motsvarar märkena enligt 2 § och bilagan i förordningen.  Utöver märkena kan även skyltar som anger områdets namn och skyltar som uppmärksammar förbudet mot skadegörelse och förstörelse placeras ut (MMf 5 §).

Mer information om märkena kan fås av Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen under Finland 100-kampanjen. 

Alternativt kan skylten beställas direkt från en tillverkare av skyltar. För tillverkningen behövs i så fall bildfilen och färgkoden, som kan fås via Forststyrelsen på e-postadressen luonnonmuistomerkit(at)metsa.fi.

Se

tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist
Juridiska enheten, Juridiska frågor
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende