Energiproduktion

Konkurrensutsättning av elupphandlingen

I det följande presenteras några synpunkter och omständigheter som kommunerna bör beakta vid konkurrensutsättning av elupphandling.

Anbudsförfrågan

Vid upphandling av el upprättas en skriftlig anbudsförfrågan. Den ska innehålla uppgifter om den el som ska upphandlas. Av anbudsförfrågan ska också framgå vilka krav som ställs på anbudets innehåll.

Den kommun eller den sammanslutning som begär anbud på leverans av el och namnet på innehavaren av det lokala elnätet. 

 1. Den kommun eller den sammanslutning som begär anbud på leverans av el och namnet på innehavaren av det lokala elnätet.
 2. Upphandlingsförfarandet: öppet/selektivt förfarande
 3. Leveransperioden; till exempel från början av november till utgången av oktober följande år. Dessutom kan man begära en option för följande leveransperiod på ett år.
 4. Den totala mängd el som enligt uppskattning kommer att köpas (inte bindande för beställaren) och fördelningen av el på olika användningsställen, vid gemensam upphandling även fördelningen på olika kommuner. Fördelningen kan anges i en bilaga till anbudsförfrågan där det också finns anledning att ange uppgifter om tidigare fördelning under olika tidsperioder (dag/natt; sommar/vinter) och en förteckning över användningsställen inklusive uppgifter om säkringar.
 5. Man kan begära att prissättningen anges i anbudet i enlighet med följande exempel:
  ”Anbudspriset eller anbudspriserna (euro/MWh) ska anges antingen som fasta priser eller bundna exempelvis till Nasdaq OMX Commodities Europes priser.”
 6. Man kan också utgå ifrån att anbudets pris inte får omfatta annat än energipriset som är konstant under hela leveransperioden.
 7. Kostnader till följd av eventuellt byte av elleverantör (t.ex. avgifter för mätaravläsning).
 8. Effekterna av förändringar i skatter eller avgifter av skattenatur beaktas.
 9. Betalningsvillkor: t.ex. 21 dagar netto från fakturans datering.
 10. Man bör kräva att anbudsgivarna bifogar en utredning om att de har skött sina skatter och andra lagstadgade skyldigheter (intyg över skatterest, utdrag ur förskottsuppbördsregistret, intyg över betalda pensionsförsäkringar, eventuellt garanti för elens ursprung).
 11. Om kommunen eller den upphandlande sammanslutningen vill förbehålla sig rätt att dela upp upphandlingen i delar, ska detta meddelas i anbudsförfrågan.
 12. Anbuden lämnas: i ett slutet kuvert, datum och tid då inlämningen av anbud löper ut, klockslag, adress och märkning av kuvertet.
 13. Anbudet ska gälla tills avtalet ingås, vilket med beaktande av tiden för sökande av ändring sker tidigast 21 dagar efter att beslutet fattades. Noteras bör därför att prisbindningen under upphandlingsprocessen gäller tills avtalet ingås. Under tiden mellan upphandlingsbeslutet och den tidpunkt då avtalet ingås förändras således priset på el i motsvarande mån som jämförelseindex har förändrats.
 14. Kontaktpersoner och kontaktinformation

Upphandlingsförfarandet: öppet/selektivt förfarande

Leveransperioden; till exempel från början av november till utgången av oktober följande år. Dessutom kan man begära en option för följande leveransperiod på ett år.

Den totala mängd el som enligt uppskattning kommer att köpas (inte bindande för beställaren) och fördelningen av el på olika användningsställen, vid gemensam upphandling även fördelningen på olika kommuner. Fördelningen kan anges i en bilaga till anbudsförfrågan där det också finns anledning att ange uppgifter om tidigare fördelning under olika tidsperioder (dag/natt; sommar/vinter) och en förteckning över användningsställen inklusive uppgifter om säkringar.

Man kan begära att prissättningen anges i anbudet i enlighet med följande exempel:

”Anbudspriset eller anbudspriserna (euro/MWh) ska anges antingen som fasta priser eller bundna exempelvis till Nasdaq OMX Commodities Europes priser.”

Man kan också exempelvis utgå ifrån att anbudets pris inte får omfatta annat än energipriset som är konstant under hela leveransperioden.

Elens ursprung kan användas som villkor i anbudsförfrågan. Den upphandlande enheten kan kräva att den upphandlade elen kommer antingen helt eller till önskad del från förnybara energikällor eller energikällor som orsakar små mängder av utsläpp. I anbudsförfrågan bör man då av anbudsgivarna kräva ett ursprungsbevis, dvs. en ursprungsgaranti för el. https://www.energiavirasto.fi/sv/sahkon-alkuperatakuu.

Kostnader till följd av eventuellt byte av elleverantör (t.ex. avgifter för mätaravläsning).

Effekterna av förändringar i skatter eller avgifter av skattenatur beaktas.

Betalningsvillkor: t.ex. 21 dagar netto från fakturans datering.

Man bör kräva att anbudsgivarna bifogar en utredning om att de har skött sina skatter och andra lagstadgade skyldigheter (intyg över skatterest, utdrag ur förskottsuppbördsregistret, intyg över betalda pensionsförsäkringar, vid behov garanti för elens ursprung).

Om kommunen eller den upphandlande sammanslutningen vill förbehålla sig rätt att dela upp upphandlingen i delar, ska detta meddelas i anbudsförfrågan.

Anbuden lämnas: i ett slutet kuvert, datum och tid då inlämningen av anbud löper ut, klockslag, adress och märkning av kuvertet.

Anbudet ska gälla tills avtalet ingås, vilket med beaktande av tiden för sökande av ändring sker tidigast 21 dagar efter att beslutet fattades. Noteras bör därför att prisbindningen under upphandlingsprocessen gäller tills avtalet ingås. Under tiden mellan upphandlingsbeslutet och den tidpunkt då avtalet ingås förändras således priset på el i motsvarande mån som jämförelseindex har förändrats.

Inlämning av anbud och tröskelvärden

Kontaktinformation till elsäljare fås bland annat hos Energimyndigheten.

Om värdet av elupphandlingen bedöms överstiga EU:s tröskelvärde (209 000 euro från 1.1.2016, ändras vartannat år) eller det nationella tröskelvärdet (60 000 euro från 1.1.2017), ska upphandlingen utannonseras på databasen HILMA (och i tidningen Julkiset Hankinnat) och i den ska tidsfristerna enligt upphandlingsförordningen följas.

Anbudets tröskelvärde beräknas till exempel vid flera kommuners gemensamma upphandling på värdet av hela upphandlingen och inte på värdet av den produkt som en enskild kommun skaffar, även om varje kommun själv fattar beslut om upphandlingen av el.

Öppning av anbud

Inom stängda dörrar eller offentligt; hellre inom stängda dörrar för att den ursprungliga konkurrrenskonstellationen ska bibehållas med tanke på eventuella preciseringar.

Jämförelse av anbud och urvalskriterier

Urvalskriterium är totalekonomisk fördelaktighet, som förutom av elpriset i vissa fall också kan påverkas av de avgifter för mätarinstallationer och mätaravläsning som innehavaren av elnätet tar ut. Till exempel miljöaspekter kan tas med i urvalskriterierna när den totalekonomiska fördelaktigheten bedöms, såsom en eventuell minimiandel förnybar el. Anbuden kan poängsättas så att el som produceras med förnybara energikällor ges större tyngd än till exempel el som produceras med fossila bränslen.

Vid jämförelsen av anbud finns det skäl att noga uppmärksamma de anbud där priset bygger på Nasdaq OMX Commodities Europes (tidigare NordPools forward-produkters) prisbindningar http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/commodities/market-prices . Vid valet av anbud bör man alltså utreda på vilket sätt priset/priserna för de kommande åren har förändrats från det värde som angetts i anbudsförfrågan. Anbudets pris korrigeras i enlighet med denna förändring.

Nasdaq OMX Commodities Europes prisnoteringar för produkter på den nordiska elbörsen (Financial Market) finns uppdaterade på webben. Till exempel forward-produkten ENOYR-17 som ofta erbjuds kommunerna avser det elpris som noterats på elbörsen för år 2017.

När det förmånligaste anbudet valts och ett beslut om godkännande fattats, ska samtliga anbudsgivare meddelas omedelbart.

Mätarinstallationer och avgifter för mätaravläsning

När kommunen konkurrensutsätter elupphandlingen ska elnätsinnehavaren installera mätare vid stora förbrukningsobjekt (säkringsstorlek över 63 A) med registrerande mätutrustning för timvis mätning av el. Inga särskilda krav på mätarinstallationer ställs i fråga om mindre förbrukningsobjekt, dvs. med högst 63 ampere. I praktiken har fjärravlästa elmätare funnits hos alla förbrukare sedan 2014.

Elnätsinnehavaren har inte längre rätt att fakturera förbrukaren för extra mätaravläsning, trots att det gått mindre än ett år sedan leveransbytet.

Någon avläsningsavgift får inte heller tas ut i det fallet att kommunen själv läser av mätarna och meddelar siffrorna till nätinnehavaren.

Värt att beakta

Om elsäljaren byts på grund av konkurrensutsättning, bör uppsägningstiden för det gällande avtalet beaktas. Uppsägningstiden för avtal som gäller tills vidare är två veckor.

För upphandling av el betalas ingen elskatt, utan skatten ingår i den avgift för överföring av el som den lokala elnätsinnehavaren tar ut. Mervärdesskatt betalas för både upphandling och överföring av el. Det är inte möjligt att konkurrensutsätta överföringen av el. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är rimliga.

Upphandlingen av el kan konkurrensutsättas antingen av kommunen ensam eller som gemensam upphandling av flera kommuner. Gemensam upphandling kan också göras med samkommuner, kommunägda bolag eller andra sammanslutningar nära kommunen. Även om konkurrensutsättningen sker i samverkan fattar alla parter separata beslut om upphandling och ingår egna elavtal. I en gemensam anbudsförfrågan kan anbudsgivarna ges möjlighet att ge anbud alternativt till endast en eller till flera av de sammanslutningar som begärt anbud.

Anbud kan begäras till exempel för ett eller två år, och till dessa tider kan fogas en option om förlängning av leveransen med ett eller två år. Anbudsgivare som erbjuder avtal för mer än ett år har i allmänhet olika prisbindningar som gör det svårare att jämföra anbuden sinsemellan.

Lag om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling förutsätter att kommuner och samkommuner vid upphandling iakttar bestämmelserna i den aktuella lagen. På samma sätt som i fråga om andra nyttigheter är köp av el sådan upphandling av varor som avses i upphandlingslagen. Med andra ord ska kommunerna vid beslut om upphandling av el utnyttja de existerande konkurrensmöjligheterna och sträva efter ett så totalekonomiskt fördelaktigt resultat som möjligt. Man bör komma ihåg att det inte heller vid upphandling av el är möjligt att till exempel ge ett kommunägt bolag företräde på grund av sysselsättningsaspekter, skatteinkomster eller motsvarande aspekter.

Det är dock möjligt att ställa miljökrav också vid totalekonomiskt fördelaktig elupphandling.

tags