Energiproduktion

Konkurrensutsättning av oljeupphandlingen

I det följande presenteras några synpunkter och omständigheter som kommunerna bör beakta när anbudsförfrågan för eldningsolja och andra flytande bränslen upprättas och upphandlingskontrakt ingås.

Anbudsförfrågan

Vid upphandling av olja upprättas en skriftlig anbudsförfrågan. Den ska innehålla uppgifter om den olja som ska upphandlas och de krav som ställs på anbudets innehåll. 

Beställarens uppgifter: Den kommun eller den sammanslutning som begär anbud på leverans av olja.

Upphandlingsförfarandet: öppet/selektivt förfarande

Leveransperiod för olja: till exempel från början av september till utgången av augusti följande år.

De oljesorter som beställs ska anges specificerat. Som bilaga till anbudet krävs en teknisk specifikation och en kvalitetsspecifikation av produkterna.

Mängd: Den totala mängd olja som enligt uppskattning kommer att köpas (inte bindande för beställaren) och fördelningen på olika oljesorter, vid gemensam upphandling även fördelningen på olika kommuner. Fördelningen kan anges i en bilaga till anbudsförfrågan där det också finns anledning att ange uppgifter om fördelningen till olika lossningsplatser och lossade mängder per leverans.

Priser produktvis: euro/t (euro/ton) eller cent/l (cent/liter)

Man kan begära att prissättningen anges i anbudet i enlighet med följande exempel:

Priserna ska grunda sig på cif high noteringarna i Platt’s rapport European Marketscan Northwest European cargoes av 1.8.20XX (för tung brännolja gäller fob high noteringarna) och valutakursen av 1.8.20XX.

Priserna anges exklusive moms, inklusive bränsleskatter och försörjningsberedskapsavgift.

De värden på noteringar och valutakurser som motsvarar priserna samt mekanismerna för prisändringar bör anges i anbudet.
Under kontraktsperioden har beställaren rätt att hos leverantören kontrollera uppgifterna om ändrade noteringar och deras inverkan på priserna.
Effekterna av förändringarna i skatter eller avgifter av skattenatur beaktas.

Mekanismer för prisändring

Prisändringsmekanismen i ett anbud kan stödja sig exempelvis på ett s.k. dagspris som kan vara till exempel medeltalet av de tre senaste dagarnas Platt’s-notering som beaktar valutakursförändringarna under samma tre dagar. Andra mekanismer för prisändring är också godtagbara. Mekanismen får inte ändras under leveransperioden.

Betalningsvillkor: t.ex. 14 eller 21 dagar netto från fakturans datering.

Faktureringen grundar sig på leveransdagens pris, alternativt kan man kräva att priset grundar sig på beställningsdagens pris.

Leveranssätt för eldningsolja: antingen automatisk påfyllning eller vid beställning.  Man kan kräva leverans inom 0–5 dagar beroende på var kommunen ligger. 

Övriga villkor

Leverantören ansvarar för produktens kvalitet och de skador som produkten eventuellt förorsakar.

Den upphandlande enheten ska kräva att anbudsgivaren bifogar en utredning om att han själv samt de transportentreprenörer som han anlitar har skött om skatter och andra lagstadgade förpliktelser (intyg över skatterest, utdrag ur förskottsuppbördsregistret, intyg över betalda pensionsförsäkringar).

Den upphandlande enheten kan kräva av anbudsgivarna att det kan tas och analyseras prover på produkterna på leverantörens bekostnad för att eventuella avvikelser i kvalitet eller föroreningar ska kunna konstateras. Det bör observeras att kravet kan höja priset på anbudet. Eventuell provtagning ska ske innan oljan levereras till kundens behållare.

På upphandlingarna tillämpas den upphandlingslagstiftning som trätt i kraft 1.1.2017 och Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (JYSE 2014 Varor).

Om kommunen eller den upphandlande grupperingen vill förbehålla sig rätt att dela upp upphandlingen i delar, ska detta meddelas i anbudsförfrågan.
Leverans av anbud: i slutet anbudskuvert, datum, klockslag, adress och hur kuvertet ska märkas.

Anbudens giltighetstid

Öppnande av anbud: inom stängda dörrar eller offentligt

Kontaktpersoner och kontaktinformation

Kriterier för val av anbud

Urvalskriterium kan vara antingen det anbud som har det lägsta priset eller det som är totalekonomiskt förmånligast. I det senare fallet kan förmånligheten utöver priset också påverkas till exempel av följande faktorer som köparen vill ha och närmare definierar: möjlighet till elektronisk fakturering, eventuella elektroniska rapporterings- och beställningsverktyg, automatisk påfyllning, kvalitetssystem/certifikat, leveranssäkerhet, leveranstid osv. Dessa samt bedömningsgrunderna och poängsättningen ska anges i anbudsförfrågan.

Mer information:

tags