Klimatförändring

Hur kan kommunen minska sina växthusutsläpp?

Det går att minska växthusutsläppen i kommunerna genom:

  • att planera en ändamålsenlig samhällsstruktur
  • att spara energi
  • att använda förnybar energi i stället för fossil energi
  • att samla upp avfallsgas och hantera avfallet på lämpligt sätt
  • ändamålsenliga lösningar för trafikleder och trafikutrustning

Bekämpningen av klimatförändringen förutsätter att det finns en gemensam vilja och ett omfattande samarbete mellan olika aktörer i kommunen.

Samhällsplanering

Med stadsplanering kan man påverka särskilt de växhusgasutsläpp som trafiken medför. Samhällsstrukturen och placeringen av funktioner har stor inverkan på trafikens volym. Ju mer splittrad samhällsstrukturen är desto större är trafiken. Nya områden borde placeras utmed lättrafikleder och kollektivtrafikleder, men inte alltför långt från kommunens centrum och tjänster.

 

Användningen av exempelvis fjärrvärme eller naturgas kan främjas med hjälp av samhällsplanering. Om nya bostadsområden byggs systematiskt, kan fjärrvärme- och naturgasnät utnyttjas effektivt och lönsamt.

Effektivt energiutnyttjande i offentliga fastigheter

Kommunernas fastigheter, från kontor till idrottshallar, förbrukar mycket energi. En förnuftig och medveten energiförbrukning i fastigheten ökar trivseln, sparar pengar och bidrar till minskade växthusgasutsläpp. Lägre förbrukning kan ofta nås med synnerligen enkla och billiga åtgärder, exempelvis reglering av värmesystemet och förnuftig användning av luftkonditionering. 

Energieffektiv upphandling

I varje kommun upphandlas årligen stora mängder varor och tjänster. När utrustning och tjänster med låg energiförbrukning gynnas i den offentliga upphandlingen, minskar också växthusgasutsläppen. 

Gynnande av förnybara energikällor

Största delen av växthusgaserna uppstår vid bränning av fossila bränslen. Användningen av förnybara energikällor, exempelvis vindkraft, solenergi eller bioenergi, minskar väsentligt mängden gaser som skadar klimatet. Samtidigt blir den lokala luftkvaliteten märkbart bättre.

Minskning, återanvändning och återvinning av avfall

Minskat och återvunnet avfall ger mindre växthusgaser på två olika sätt. Ju mer återvunnet material som används i tillverkningen av produkter, desto mindre blir energiförbrukningen. Minskat avfall betyder samtidigt att den skadliga metangasen på soptippen minskar.

Uppkomsten av avfallsgaser på soptippen minskar betydligt om bioavfallet komposteras separat. Därför är det viktigt att insamlingen av bioavfall effektiveras för att minska utsläppet av metangas från soptippen. Kommunerna kan också effektivera avfallshanteringen i sina fastigheter, exempelvis skolor och arbetsplatser, samt ge råd och handledning om avfallshantering till kommuninvånarna.

Energi av avfall

Avfallet bör utnyttjas i främsta rummet som material eller genom återvinning. Att återvinna avfallet som energi är ett godtagbart alternativ när det bränsle som framställs av det sorterade avfallet uppfyller kvalitetskraven, lämpar sig för att användas som energi, och när man undviker andra miljöbelastande åtgärder såsom långa transporter.

Gaser från soptippen kan användas för produktion av el eller värme. Om det är omöjligt att återvinna gasen, kan den facklas. Vid fackling förändras metanen som skadar atmosfären till mindre skadlig koldioxid. 

Olika lösningar för trafikleder och trafikutrustning

Trafiken (inklusive arbetsmaskiner) föranleder över hälften av de totala utsläppen i Finland. Satsningar på trafikplanering främjar en smidig trafik, vilket minskar utsläppen. Utveckling av transportlogistiken, rätta utrustningsval för olika rutter och olika slags körning och utrustningens skick påverkar bränsleförbrukningen och avgaserna från trafiken.

tags